Akt

BT - - SPORTEN -

KØBMANDSKAB Han er ik­ke al­tid li­ge po­pu­la­er, men Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen har det se­ne­ste styk­ke tid va­e­ret en af FC Kø­ben­havns vig­tig­ste brik­ker. Og der­for vil det nok gla­e­de fans af FC Kø­ben­havn – og ik­ke mindst ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken – at den 26-åri­ge for­sva­rer in­den la­en­ge skri­ver un­der på en ny kon­trakt med kø­ben­hav­ner­ne. Der har va­e­ret ta­le om det et styk­ke tid, men nu er de sid­ste kna­ster mel­lem Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og FC Kø­ben­havn på plads, så kon­trakt­for­la­en­gel­sen kan bli­ve of­fent­lig­gjort.

»Jeg tror, vi for­la­en­ger hans kon­trakt in­den la­en­ge. Det er en for­la­en­gel­se for, at al­le par­ter skal fø­le sig tryg­ge. Det hand­ler om, at han skal kun­ne spil­le frit uden at skul­le ta­en­ke på, hvad der ske­te sid­ste gang, hans kon­trakt løb ud. Da fik han en ska­de, som gjor­de det sva­ert,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken til BT. Der bli­ver holdt øje Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sens nu­va­e­ren­de kon­trakt ud­lø­ber til som­mer, hvor han så har va­e­ret i FCK i tre år, si­den han vend­te hjem fra et mis­lyk­ket op­hold i PSV Eind­ho­ven. Men hvis der sid­der FCK-fans der­u­de og hå­ber, at det be­ty­der, at Zanka nu skal va­e­re grund­ste­nen i frem­ti­dens FC Kø­ben­havn – el­ler én en­kelt fan, der hå­ber, at han snart er va­ek, er der godt nyt til kun den sid­ste part.

For Stå­le Sol­bak­ken har sta­dig for­vent­nin­ger om, at Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen er i gang med sin sid­ste sa­e­son i kø­ben­hav­n­er­klub­ben i den­ne om­gang.

»In­ten­tio­nen er sta­dig, at han skal sa­el­ges til som­mer. Der er ik­ke no­gen klau­sul i den for­stand, men al­le for­står, at han skal sa­el­ges til som­mer,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

Og til som­mer hå­ber FCK-ma­na­ge­ren så, at han og klub­ben kan lukre­re Jo­res Oko­re på mid­ter­for­sva­re­rens indtil vi­de­re im­po­ne­ren­de spil i Cham­pions Le­ague. De sto­re klub­ber hol­der øje med tur­ne­rin­gen, og Sol­bak­ken har i sit for­søg på at over­ta­le nu solg­te Tho­mas Dela­ney til en kon­trakt­for­la­en­gel­se brugt net­op Cham­pions Le­ague som et ar­gu­ment for at kun­ne få til­bud fra end­nu bed­re klub­ber. Jeg tror, vi for­la­en­ger hans kon­trakt in­den la­en­ge. Det er en for­la­en­gel­se for, at al­le par­ter skal fø­le sig tryg­ge. Det hand­ler om, at han skal kun­ne spil­le frit

Men Sol­bak­ken for­ven­ter ik­ke, at hans for­svars­styr­mand får sva­ert ved at im­po­ne­re.

»Jeg har set i lang tid, at Zanka har va­e­ret god. Der er nog­le ting, der kla­e­ber sig til ham som men­ne­ske og fod­bold­spil­ler. Ge­ne­relt er det så­dan, at hvis folk får ha­engt et ry på sig, bli­ver det of­te gjort va­er­re, uden at der er den sto­re sand­hed i det. Jeg sy­nes, at Zanka har va­e­ret va­el­dig god i to år nu, men det er og­så nem­me­re for ham, når hol­det bli­ver bed­re og bed­re. Og så har han va­e­ret god i de in­ter­na­tio­na­le kam­pe mod APOEL og Por­to for ek­sem­pel,« si­ger Sol­bak­ken. plad­ser­ne i for­sva­ret om tre ugers tid, når han har få­et to ful­de kam­pe i be­ne­ne på lidt la­ve­re ni­veau.

»Jo­res Oko­re er ta­et­te­re på end Boi­le­sen. Han mang­ler ba­re fuld­sta­en­dig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.