Ni­cki Pe­der­sen skal un­der kni­ven

BT - - SPORTEN -

HÅRD RAMT led­bån­de­ne, skal han ope­re­res. Der­u­d­over er det ble­vet klart, at han har bra­ek­ket skul­der­bla­det, hvil­ket han dog ik­ke skal ope­re­res for.

»Det (brud­det i skul­der­bla­det, red.) er ik­ke kom­pli­ce­ret, men det er sta­dig­va­ek bra­ek­ket, så der er ik­ke no­get at si­ge til, at jeg har ondt i den vin­ge. Det er me­get smer­te­fuldt,« si­ger Ni­cki Pe­der­sen, der ind imel­lem ud­bry­der et ’av’ i te­le­fo­nen. Mas­ser af smer­ter I Oden­se lig­ger han nem­lig ’par­ke­ret på so­fa­en’ hjem­me hos fa­mi­li­en til ka­e­re­sten, He­le­ne Hüt­t­mann, med fi­re bra­ek­ke­de ri­b­ben, to bra­ek­ke­de nak­ke­hvirv­ler, en hjer­ne­rystel­se og brud på arm og skul­der­blad i høj­re si­de af krop­pen.

»Jeg er sat­me i smer­ter,« kon­sta­te­rer han.

Man­dag af­ten var BT og­så i kon­takt med den 39-åri­ge dan­sker, ef­ter han var ble­vet ud­skre­vet fra Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, hvor han blev ind­lagt man­dag mor­gen kl. 8. Her hav­de han det bed­re, end til­fa­el­det var i går. Sa­e­so­nen er jo helt klart ov­re, som vi har sagt he­le ti­den, og så går jeg sta­er­kt ud fra, at jeg skal re­sti­tu­e­re og he­le indtil de­cem­ber må­ned

»I går (man­dag, red.) hav­de jeg det ok, men an­den- og tred­je­da­gen er for­hå­bent­lig og­så de vaerste,« si­ger han. Lang pau­se Spe­edwaysa­e­so­nen er slut for Ni­cki Pe­der­sens ved­kom­men­de, men pro­ces­sen med at kom­me sig bli­ver ik­ke for­la­en­get af, at han nu skal ope­re­res for si­ne brud i ar­men. Det er sta­dig ska­der­ne på nak­ke­hvirv­ler­ne, der er den mest al­vor­li­ge kon­se­kvens af styr­tet og ko­ster ham tre må­ne­ders pau­se – og 8 til 12 uger med nak­ke­kra­ve.

»Sa­e­so­nen er jo helt klart ov­re, som vi har sagt he­le ti­den, og så går jeg sta­er­kt ud fra, at jeg skal re­sti­tu­e­re og he­le indtil de­cem­ber må­ned, hvor jeg for­hå­bent­lig kan gå i gang med at byg­ge for­men op og styr­ke­tra­e­ne, og så har jeg tre må­ne­der der­fra til at kom­me i form in­den sa­e­son­start i marts,« si­ger Ni­cki Pe­der­sen.

Selv om det var kar­ri­e­rens vaerste styrt, han op­le­ve­de søn­dag af­ten i Tjek­ki­et, hvor han med 100 ki­lo­me­ter i ti­men kør­te sam­men med rus­si­ske Emil Sayt­fu­di­nov og ’ban­ke­de i jor­den’, har den tredob­bel­te ver­dens­me­ster ik­ke no­gen pla­ner om at drop­pe spor­ten.

»Ab­so­lut. Jeg kan ik­ke fin­de ud af an­det,« gri­ner fyn­bo­en i rø­ret.

Det er end­nu ik­ke be­slut­tet, hvor og hvor­når han skal un­der kni­ven, men Ni­cki Pe­der­sen forta­el­ler, at han reg­ner med at bli­ve i Dan­mark i hvert fald ugen ud, in­den han kan ven­de hjem til Mo­na­co, hvor han er bo­sat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.