Slut med at stem­me på ven­ner­ne

BT - - SPORTEN -

NYT SY­STEM Bal­lon d’Or ven­der hjem. Den Gyld­ne Bold, som pri­sen og­så er ble­vet kaldt på dansk, blev ef­ter at va­e­re ble­vet ud­delt si­den 1956 i 2010 slå­et sam­men med FIFAs Wor­ld Play­er. Men ef­ter seks års sam­liv er de to pri­ser gå­et hver til sit, og nu er det igen ma­ga­si­net Fran­ce Foot­ball, der ud­de­ler det for­gyld­te tro­fae til spil­le­ren, der bli­ver kå­ret som ver­dens bed­ste, mens FIFA har sin egen pris. Og så er det slut med ven­ne­tje­ne­ster. Indtil 2010 var det ude­luk­ken­de ud­valg­te fod­bold­jour­na­li­ster fra he­le klo­den, som af­gav de­res stem­mer og på den må­de fandt frem til ver­dens bed­ste. Men med fu­sio­nen med FIFApri­sen blev land­stra­e­ne­re og lands­holds­an­fø­re­re og­så ind­dra­get i stem­me­af­giv­nin­gen. Det har of­te gi­vet nog­le me­get sa­er­pra­e­ge­de stem­mer, ik­ke mindst for­di man ger­ne vil­le stem­me på si­ne klubkam­me­ra­ter.

Sid­ste år stem­te Cri­sti­a­no Ro­nal­do som an­fø­rer for Portu­gal så­le­des på Re­al-klubkam­me­ra­ter­ne Ben­ze­ma, Ja­mes og Ba­le, mens ri­va­len Lio­nel Mes­si, kap­ta­jn for Al­bi-Ce­le­ste, lod si­ne stem­mer gå til Suárez, Ney­mar og Inies­ta, al­le Bar­ce­lo­na. Kun fod­bold­jour­na­li­ster kan stem­me Men nu er det igen ude­luk­ken­de de ud­valg­te jour­na­li­ster, der skal af­gø­re kårin­gen. I Dan­mark har det i de se­ne­re år va­e­ret Tips-Bla­dets re­dak­tør, Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen.

Fran­ce Foot­ball forta­el­ler, at der og­så bli­ver an­dre aen­drin­ger. An­tal­let af no­mi­ne­re­de sti­ger fra 23 til 30 spil­le­re, og der bli­ver ik­ke la­en­ge­re et mel­lem­trin, hvor der bli­ver ud­pe­get tre fi­na­li­ster in­den den en­de­li­ge kåring. Vin­de­ren af Den Gyld­ne Bold bli­ver des­u­den kå­ret in­den ka­len­der­å­ret rin­der ud.

Al­lan Si­mon­sen er indtil nu den ene­ste dan­sker, der har mod­ta­get Bal­lon d’Or. Det gjor­de han til­ba­ge i 1977, hvor den klej­ne dan­sker var stjer­ne­an­gri­ber i Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. Han vandt pri­sen for­an Ke­vin Ke­e­gan og Mi­chel Plat­i­ni. Ot­te år se­ne­re blev Pre­ben Elkja­er i øv­rigt num­mer to i af­stem­nin­gen. BAL­LON D’OR De se­ne­ste 10 års vin­de­re Lio­nel Mes­si, Ar­gen­ti­na Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Portu­gal Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Portu­gal Lio­nel Mes­si, Ar­gen­ti­na Lio­nel Mes­si, Ar­gen­ti­na Lio­nel Mes­si, Ar­gen­ti­na Lio­nel Mes­si, Ar­gen­ti­na Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Portu­gal Kaká, Bra­si­li­en Fa­bio Can­na­va­ro, Ita­li­en

2015: 2014: 2013: 2012: 2011: 2010: 2009: 2008: 2007: 2006:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.