Che­an­ne Ni­el­sen da­e­mo­ni­se­rer folk

BT - - DEBAT - MILLE STOCKNER, Pa­e­da­gog

Du har po­li­ti­an­meldt Che­an­ne Ni­el­sen fra Dansk Fol­ke­par­ti for hen­des ud­ta­lel­ser om ud­la­en­din­ge på DFs års­mø­de. Hvad er pro­ble­met? Jeg har ta­get ini­ti­a­tiv, for­di jeg fandt ud­ta­lel­ser­ne fra Che­an­ne Ni­el­sen me­get rysten­de. Jeg bli­ver na­e­sten helt ban­ge, når hun kan fin­de på at ud­ta­le sig så ha­de­fuldt og ge­ne­ra­li­se­ren­de. Hun da­e­mo­ni­se­rer folk i en vold­som grad, det er pro­ble­met. Du po­li­ti­an­mel­der hen­de for ra­cis­me, hvori be­står det ra­ci­sti­ske? Der står i ra­cis­me­pa­ra­graf­fen, at hvis du hå­ner, ned­gør og kra­en­ker an­dre, ba­se­ret på et­ni­ci­tet, tro og re­li­gion, er det straf­bart. Når man si­ger ud­la­en­din­ge, så har man skudt på an­dre na­tio­na­li­te­ter. Der­for me­ner jeg, den hol­der vand. Der er ek­semp­ler på ae­res­drab, og vi ved og­så, der er en over­re­pra­e­sen­ta­tion af ma­end med an­den et­nisk bag­grund i vold­ta­egts­sta­ti­stik­ker­ne. Hvor­for er det så ra­scis­me? Jeg me­ner sta­dig, det er helt util­ste­deligt at stå og si­ge al­le ud­la­en­din­ge. Og hun me­ner jo flygt­nin­ge, for hun be­gyn­der at ta­le om kon­ven­tio­ner bag­ef­ter.

Prøv ba­re at ud­skif­te or­det ’ud­la­en­din­ge’ med or­det ’jø­der’, så kan du selv se re­sul­ta­tet

Vi er ik­ke i tvivl om, hvem hun ta­ler om. Men at hun si­ger ud­la­en­din­ge, gør det i vir­ke­lig­he­den ik­ke bed­re, for så har hun ge­ne­ra­li­se­ret og kra­en­ket en end­nu stør­re grup­pe. Det er uac­cep­ta­belt. Hun si­ger jo, at hun kun men­te nog­le ud­la­en­din­ge. Ja, det skal hun jo si­ge, når Thu­le­sen Da­hl og de an­dre har va­e­ret ef­ter hen­de. Hun nød det der sto­re bi­fald. Hun syn­tes, det var her­ligt. Det at an­mel­de ud­ta­lel­ser­ne er min må­de at si­ge fra på. Den re­to­rik min­der desva­er­re om no­get, man skul­le ha­ve for­s­vo­ret kun­ne gen­ta­ge sig, nem­lig re­to­rik­ken fra 1930er­ne. Prøv ba­re at ud­skif­te or­det ’ud­la­en­din­ge’ med or­det ’jø­der’, så kan du selv se re­sul­ta­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.