SA­E­SON FOR KON­TRAKT-POKER

Ar­bejds­løs­he­den tru­er de dan­ske pen­ge­ryt­te­re, som end­nu ik­ke har få­et de­res kon­trak­ter på plads. Men de er langt fra ale­ne om at va­e­re på vip­pen

BT - - SPORTEN - Flemming Brandt | flb@spor­ten.dk

En lang cy­kel­sa­e­son er ved at va­e­re ved en­de­sta­tio­nen. Der er sta­dig en­kel­te sto­re løb i Ita­li­en som Giro dell’Emi­lia og Lom­bar­di­et Rundt, og om tre uger ven­ter VM-ugen i Qa­tar. I ste­det er det højsa­e­son for jagt på nye kon­trak­ter.

Hvor me­get er jeg va­erd, og kan jeg over­ho­ve­det få et nyt job? Det er spørgs­mål, man­ge ryt­te­re stil­ler sig selv, og fle­re dan­ske ryt­te­re er blandt dem, der ka­em­per for at hol­de gang i kar­ri­e­ren med en ny kon­trakt.

Men hol­de­ne la­der ven­te på sig. Selv­om bå­de Tin­koff og IAM Cycling luk­ker, bur­de der sta­dig op­stå nye job­mu­lig­he­der med det nye Ba­hrain-hold, op­rust­nin­gen hos Bora-Hans­gro­he og det ki­ne­sisko­ver­ta­ge­de Lam­pre-hold. Men fo­re­lø­big må ryt­ter­ne ru­ste sig med tå­l­mo­dig­hed. Og­så selv­om det kan be­ty­de en­den på den pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re med til­hø­ren­de tab af bå­de ind­ta­eg­ter og iden­ti­tet, hvis det ik­ke lyk­kes at lan­de en ny af­ta­le.

En del af de dan­ske ryt­te­re uden kon­trakt har i den­ne sa­e­son kørt på det ty­ske Team Stöl­ting. Hol­det stop­per på Pro Con­ti­nen­tal-ni­veau og vil frem­over ude­luk­ken­de fo­ku­se­re på ty­ske ta­len­ter. Det be­ty­der, at OL-bron­ze­vin­der­ne fra det dan­ske 4.000 me­ter-hold, Ras­mus Qu­aa­de og Las­se Nor­man Han­sen, ak­tu­elt står uden job.

Det sam­me gør årets dan­ske me­ster på lan­de­vej, Ale­xan­der Kamp, samt Ras­mus Guld­ham­mer og ta­len­tet Mi­cha­el Car­bel, mens Mads Pe­der­sen i au­gust sik­re­de sig en kon­trakt med Wor­ld Tour-hol­det Trek-Se­gaf­redo.

Qu­aa­de fik ef­ter OL i Rio oven i kø­bet at vi­de af land­stra­e­ne­ren, at han ik­ke la­en­ge­re var en del af den dan­ske ba­ne­sats­ning, så nu sat­ser den 26-åri­ge tem­poryt­ter 100 pro­cent på at ska­be sig en for­nuf­tig lan­de­vejskar­ri­e­re. Sø­ger tid­li­ge­re ni­veau »Li­ge nu er det lidt sva­ert. Jeg for­hand­ler med nog­le af de dan­ske hold, men jeg har og­så sam­ta­ler med et prof-hold. Jeg skal jo og­så ha­ve mi­ne ud­gif­ter da­ek­ket i hver­da­gen, og jeg har sat en gra­en­se for, hvor langt ned jeg vil gå. Får jeg me­re, har jeg råd til at ta­ge på tra­e­nings­lej­re, som jeg gjor­de med ba­nelands­hol­det.«

»Jeg vil ger­ne fin­de til­ba­ge til mit ni­veau på en­kelt­star­ter­ne fra den­gang, hvor jeg blev num­mer seks ved VM. Og så kun­ne jeg godt ta­en­ke mig at kom­me til at kø­re nog­le af de fran­ske løb. Ik­ke dem med bjer­ge un­der­vejs, men der er man­ge, der er ret ku­pe­re­de, og det er jeg god til. Li­ge nu er jeg lidt pres­set, men for­hå­bent­lig fin­der jeg snart en løs­ning,« si­ger Ras­mus Qu­aa­de om sin nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion.

Ud over OL-bron­zen har Qu­aa­de ik­ke de sto­re re­sul­ta­ter at pra­le af i år. Stöl­ting-hold­kam­me­ra­ten Ras­mus Guld­ham­mer er ik­ke me­get bed­re stil­let. Han blev to­er i Ve­lo­t­hon Wa­les i for­å­ret, og se­ne­st blev han num­mer ot­te ved GP de Wal­lo­nie for en uge si­den. Man­ge uden frem­ti­den på plads »Når man en­de­lig fin­der be­ne­ne, er sa­e­so­nen ved at va­e­re ov­re. Jeg har en agent, som har haft sam­ta­ler med en ra­ek­ke hold, bå­de Wor­ld Tour- og Pro Con­ti­nen­tal-ni­veau, men der er ik­ke no­get kon­kret. Hol­de­ne ven­ter og ven­ter, så man ved ik­ke, om man er købt el­ler solgt, og det er desva­er­re si­tu­a­tio­nen for rig­tigt man­ge ryt­te­re. Der er må­ske om­kring 20 pro­cent af de pro­fes­sio­nel­le ryt­te­re, som li­ge nu ik­ke ved, om de har et job na­e­ste sa­e­son. Det er et sva­ert år, og det er hol­de­ne, der be­stem­mer. Det ga­el­der om at ha­ve is i ma­ven, selv­om jeg hav­de hå­bet, at jeg hav­de få­et en ny kon­trakt nu,« si­ger den 27-åri­ge ryt­ter.

Han har sta­dig et en­kelt løb til­ba­ge i ka­len­de­ren, Tre Val­li Va­resi­ne, den kom­men­de tirs­dag til at vi­se sig frem i, in­den hans sa­e­son er for­bi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.