KLAR TIL VALG

BT - - NYHEDER -

OPSTILLINGSPARAT

Det magi­ske tal er 20.109. Så man­ge god­kend­te un­der­skrif­ter skal der til for, at man kan op­stil­le et par­ti til fol­ke­tings­valg. Men der er flere må­der, man kan skri­ve un­der på va­el­ge­rer­kla­e­rin­ger­ne på nu.

»Det nye sy­stem be­ty­der, at man en­ten skal bru­ge sin e-mailadres­se og NemID, el­ler og­så skal man bru­ge sit cpr-num­mer. Hvis man gør det, får man en fy­sisk er­kla­e­ring, man skal un­der­skri­ve og sen­de til os. Dem har jeg her, og så er der en mas­se fejl­er­kla­e­rin­ger. Vi mang­ler li­ge et sid­ste gen­nemtjek for at se, hvor man­ge der er ugyl­di­ge. Det er me­get ta­et på,« si­ger Per­nil­le Ver­mund.

De har sid­det nervøst på sto­le­ne i det nye par­ti det sid­ste par uger. Pro­ble­met har va­e­ret, at In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et skul­le dob­belt­tjek­ke al­le va­el­ge­rer­kla­e­rin­ger­ne. Folk må nem­lig ik­ke skri­ve un­der på flere par­ti­er. Så det skal tjek­kes, at folk ik­ke og­så har skre­vet un­der på en va­el­ge­rer­kla­e­ring fra Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne el­ler Dan­sker­nes Par­ti. Kan ik­ke fin­de ud af det »Det har de ro­det med i 14 da­ge, og tirs­dag fik vi så at vi­de, at de ik­ke kan fin­de ud af det. Det un­drer mig ik­ke me­get, at det of­fent­li­ges sy­ste­mer ik­ke fun­ge­rer,« si­ger Per­nil­le Ver­mund.

Nye Bor­ger­li­ge lig­ger til høj­re for DF i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, men har en øko­no­misk po­li­tik, der er mindst li­ge så li­be­ral som Li­be­ral Al­li­an­ces. Des­u­den vil par­ti­et helt ud af EU.

»Vi af­le­ve­rer pa­pirun­der­skrif­ter­ne nu, for­di mi­ni­ste­ri­et bur­de ha­ve ord­net det­te for 14 da­ge si­den,« si­ger Per­nil­le Ver­mund.

De Kon­ser­va­ti­ve og DF ven­tes at Flygt­nin­ge skal ud­va­el­ges. Al hja­elp til krigs­flygt­nin­ge skal fo­re­gå i de­res na­er­om­rå­der, og vi skal kun gi­ve be­skyt­tel­se til per­son­ligt for­fulg­te flygt­nin­ge med fa­mi­lie, der kom­mer di­rek­te fra FNs flygt­nin­ge­lej­re på en fast år­lig kvo­te. Kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge skal ud­vi­ses. Ud­la­en­din­ge, der be­går kri­mi­na­li­tet i Dan­mark, skal ud­vi­ses, så rets­be­vidst­he­den i sam­fun­det be­va­res, og så vi frem­over kan sik­re so­li­da­ri­tet og tryg­hed. Op­gør med over­stats­li­ge af­ta­ler: Vi skyl­der vo­res ef­ter­kom­me­re at vi­de­re­brin­ge et sam­fund, der er mindst li­ge så de­mo­kra­tisk, frit og lyk­ke­ligt som det, vi modt­og. Vi vil der­for op­si­ge kon­ven­tio­ner og over­stats­li­ge af­ta­ler, som for­hin­drer det­te. Ud­li­ci­te­ring: Skat­ten skal fort­sat fi­nan­si­e­re sund­hed og ud­dan­nel­se til al­le dan­ske­re, men drif­ten kan fint va­re­ta­ges af pri­va­te, hvor det for­bed­rer kva­li­te­ten. Kon­ven­tio­ner 1: Vi vil sik­re, at dan­sker­ne selv be­stem­mer, hvil­ke ud­la­en­din­ge der skal kun­ne op­nå dansk ind­føds­ret. Der­for vil vi op­si­ge FN’s stats­lø­se­kon­ven­tion. Kon­ven­tio­ner 2: Vi vil sik­re, at dan­sker­ne selv be­stem­mer, hvil­ke og hvor man­ge ud­la­en­din­ge der kom­mer til lan­det. Der­for vil vi ha­ve aen­dret FNs flygt­ning­kon­ven­tion, så den bli­ver tids­sva­ren­de. Vi er klar til at op­si­ge kon­ven­tio­nen, så­fremt der ik­ke kan op­nås enig­hed om en re­form. va­e­re de par­ti­er, der isa­er kan af­gi­ve stem­mer til Nye Bor­ger­li­ge. Det er klart det stør­ste pro­blem for K, der er ta­et på spa­er­re­gra­en­sen, mens DF har mas­ser at gi­ve af ef­ter et ka­non­valg sid­ste år.

Men De Kon­ser­va­ti­ve ta­ger den nye ud­for­dring med op­hø­jet ro.

»Vi øn­sker Nye Bor­ger­li­ge til­lyk­ke med op­stil­lin­gen. Det er un­der al­le om­sta­en­dig­he­der godt, at vi har et de­mo­kra­ti, hvor der er plads til man­ge par­ti­er og og­så til hold­nin­ger så­som Nye Bor­ger­li­ge, Dan­sker­nes Par­ti og Dansk Sam­ling – og­så selv­om det lig­ger langt fra vo­res kon­ser­va­ti­ve stå­sted,« ly­der vel­kom­sten fra K-for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen, der der­med og­så sam­men­lig­ner NB med par­ti­er, der lig­ger be­ty­de­ligt la­en­ge­re ude til høj­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.