Voks­ne ven’

BT - - NYHEDER -

»Vi for­stod aldrig, hvor­for han gjor­de det, og det end­te da og­så med, at nog­le fora­el­dre på­tal­te det, for­di de­res børn var ble­vet ban­ge. Men el­lers så folk igen­nem fin­gre­ne med hans små sa­er­he­der.« Tid­li­ge­re mista­enkt Nav­ne­for­bud­det mod ham blev højst ud­sa­ed­van­ligt op­ha­e­vet af dom­sto­len for få uger si­den, i håb om at flere kra­en­ke­de børn el­ler de­res fora­el­dre vil stå frem.

Dan Pes­cha­ck har nem­lig va­e­ret i po­li­tiets sø­ge­lys før, ef­ter po­li­ti­et i det fat­ti­ge øst­eu­ro­pa­ei­ske land Mol­d­ova i 2011 op­trev­le­de en ring af kri­mi­nel­le, som solg­te un­ge dren­ge til sex. Det har Ber­ling­s­ke tid­li­ge­re kun­net af­slø­re.

Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti ef­ter­for­ske­de sa­gen den­gang, men pra­e­sten na­eg­te­de al­le an­kla­ger mod sig, og der blev aldrig rejst til­ta­le. Og for­di der aldrig blev rejst til­ta­le, blev bi­skop­pen aldrig ori­en­te­ret.

Da den nu­va­e­ren­de sag imod ham ind­led­tes, sag­de han sit pra­este­em­be­de op, og der er nu trå­dt en vi­kar til.

Hanne Ved­berg bor li­ge over­for pra­es­te­går­den, hvor over­gre­be­ne mod bør­ne­ne skal ha­ve fun­det sted, og kend­ska­bet til, at der min­dre end 25 me­ter fra hen­des sove­va­e­rel­se er fo­re­gå­et så fryg­te­li­ge hand­lin­ger, har ma­er­ket hen­de.

»Når jeg står og kig­ger over på går­den gen­nem mit vin­due, får jeg en knu­de i ma­ven. Jeg bli­ver helt dår­lig ved tan­ken om, hvad der er fo­re­gå­et så ta­et på mit hjem. Jeg har haft af­te­ner, hvor jeg har haft sva­ert ved at fal­de i søvn, for­di jeg har haft det så skidt,« si­ger hun.

Trods ube­ha­ge­lig­he­der­ne ved at bo så ta­et på pra­e­stens for­hen­va­e­ren­de bo­lig, har hun ik­ke i sin­de at flyt­te fra sit hus, som hun har bo­et i si­den be­gyn­del­sen af årtu­sin­det.

Hanne Ved­berg be­teg­ner sig selv som kri­sten og har i øv­rigt mas­ser af go­de min­der fra kir­ken.

Det er her, hen­des dat­ter er ble­vet vi­et, og det er li­ge­le­des her, hen­des bar­ne­barn er ble­vet døbt. Al­li­ge­vel er hun ik­ke i tvivl om, at hun har sat si­ne ben i kir­ken for sid­ste gang.

»Jeg kom­mer der ik­ke me­re nu. Fra nu af vil jeg dyr­ke min tro fra mit hjem.« Den 46-åri­ge praest ved Tøm­merup Kir­ke på Vestsja­el­land Dan Pes­cha­ck har sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let si­den den 23. ju­ni, hvor han blev frem­stil­let i et luk­ket grund­lovs­for­hør. Han blev i før­ste om­gang sig­tet for et an­det seksu­elt for­hold end sam­le­je med en 12-årig dreng. Ef­ter op­for­dring fra Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti, valg­te ret­ten højst us­a­ed­van­ligt at op­ha­e­ve nav­ne­for­bud­det i sa­gen den 1. sep­tem­ber, i hå­bet om at kom­me i kon­takt med flere even­tu­el­le of­re. Ved et rets­mø­de tirs­dag for­mid­dag in­drøm­me­de den 46-åri­ge praest, at han har haft sam­le­je og an­den køns­lig om­gang med en 13-årig pi­ge, mens han na­eg­te­de at ha­ve mis­brugt den 12-åri­ge dreng. Den 46-åri­ge fik ved sam­me rets­mø­de for­la­en­get sin va­re­ta­egts­fa­engs­ling frem til den 18. ok­to­ber, og ret­ten be­stem­te sam­ti­dig, at Dan Pes­cha­ck skal men­ta­lun­der­sø­ges.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.