New York-bom­be bli­ver topem­ne i valg­kamp

BT - - NYHEDER -

VALG I USA Knap hav­de rø­gen fra bom­ben i New York lagt sig lør­dag, før an­gre­bet blev en del af den ame­ri­kan­ske valg­kamp. De to pra­esi­dent­kan­di­da­ter Hil­lary Cl­in­ton og Do­nald Trump har beg­ge brugt we­e­ken­dens dra­ma­ti­ske ha­en­del­ser til at frem­ha­e­ve sig selv som den bed­ste be­skyt­ter af den ame­ri­kan­ske be­folk­ning.

Nu kom­mer spørgs­må­let om USAs sik­ker­hed iføl­ge dag­bla­det The Gu­ar­di­an til at stå øverst på dags­or­de­nen, når de to stri­den­de kan­di­da­ter man­dag mø­des i den før­ste tv-de­bat. Det er i for­vej­en et em­ne, som fyl­der me­get i ame­ri­ka­ner­nes be­vidst­hed, forta­el­ler An­ders Ag­ner Pe­der­sen, USA-ken­der og re­dak­tør på kon­gres­sen.com.

Bå­de bom­ber­ne i New York og New Jer­sey og det kniv­stik­ke­ri med for­bin­del­se til Is­la­misk Stat, der lør­dag fandt sted i Min­neso­ta, gav der­for gen­lyd blandt lan­dets va­el­ge­re.

»Med det, der ske­te i New York og i Min­neso­ta, kom­mer spørgs­må­let om ter­r­o­ris­me og na­tio­nal sik­ker­hed vir­ke­lig ind i valg­kam­pen igen,« si­ger han. Ik­ke en for­del for Trump Pra­esi­dent­kan­di­da­ter­ne har ind­til vi­de­re stå­et for to vidt for­skel­li­ge linjer i spørgs­må­let om, hvor­dan lan­det skal for­sva­res. Det vil og­så frem­gå ty­de­ligt un­der de­bat­ten man­dag, me­ner Pe­der­sen.

»Hil­lary Cl­in­ton står på den plat­form, at hun er den er­far­ne uden­rigs­po­li­ti­ker, som er vant til at ope­re­re in­ter­na­tio­nalt,« si­ger han.

»Trump har un­der­vejs i sin kampag­ne talt dun­der mod Is­la­misk Stat og kørt ’hard­li­ne’. Blandt an­det med sit for­slag om at for­by­de mus­li­mer in­drej­se til USA.

Det for­ny­e­de fo­kus på ame­ri­ka­ner­nes sik­ker­hed vil ik­ke nød­ven­dig­vis va­e­re en for­del for Trumps hår­de linje,« me­ner Ni­els Bjer­rePoul­sen, der er lek­tor på Cen­ter for Ame­ri­kan­ske Stu­di­er ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

»Hans må­de at re­a­ge­re på kan godt sti­mu­le­re de va­el­ge­re, han al­le­re­de har, men me­get ty­der på, at det ik­ke vin­der ham nye va­el­ge­re,« si­ger Bjer­re-Poul­sen.

Han po­in­te­r­er, at an­gre­bet i juli BOMBER OG KNIV­STIK­KE­RI I USA mod en nat­klub for ho­mo­seksu­el­le i Fl­o­ri­da ik­ke bi­drog til at gi­ve Trump vind i sej­le­ne. Det var der el­lers man­ge de­mo­kra­ter, der fryg­te­de.

Iføl­ge Bjer­re-Poul­sen skyld­tes det blandt an­det, at Trump mest brug­te den tragi­ske ha­en­del­se som an­led­ning til at ro­se sig selv.

Han me­ner sam­ti­dig, at Hil­lary Cl­in­ton har et ima­ge som en kan­di­dat, der ik­ke er ban­ge for at ta­ge kam­pen mod USAs fjen­der op.

»Hun kan ik­ke bli­ve be­skre­vet som en ver­dens­fjern plad­der­hu­ma­nist. Der er me­get få, der sy­nes, at hun ik­ke er kva­li­fi­ce­ret, og at hun ik­ke ved, hvad hun snak­ker om,« si­ger han.

Det er der­for ik­ke nød­ven­dig­vis dår­ligt nyt for Cl­in­ton, at spørgs­må­let om USAs sik­ker­hed bli­ver truk­ket frem i de­bat­ten man­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.