Østrigs sta­e­di­ge sol­da­ter

BT - - NYHEDER -

MILITAER TEK­NO­LO­GI AEs­ler er en på­li­de­lig og in­tel­li­gent ar­bejds­kraft, der i man­ge til­fa­el­de kan er­stat­te mo­der­ne militaer tek­no­lo­gi. Der­for er den østrig­ske ha­er ef­ter man­ge års pau­se igen be­gyndt at re­k­rut­te­re aes­ler. »AEs­ler er klo­ge­re end he­ste. De har brug for me­re af­veks­ling, men de er sa­er­de­les ar­bejds­vil­li­ge,« si­ger den østrig­ske ma­jor Ha­ger, der er øver­st­kom­man­de­ren­de i den østrig­ske ha­ers pak­dyrs­cen­ter i Ho­ch­filzen i Sydtyrol, til avi­sen Frank­fur­ter Runds­chau. I Ho­ch­filzen op­dra­et­ter og tra­e­ner den østrig­ske ha­er der­for nu år­ligt om­trent to el­ler tre aes­ler til kra­e­ven­de op­ga­ver i sva­ert frem­kom­me­ligt ter­ra­en. Det er ik­ke mindst i takt med den østrig­ske ha­ers vok­sen­de an­tal ud­lands­o­pe­ra­tio­ner, at ae­s­ler­ne har vist sig uund­va­er­li­ge. Go­de til bjerg­krig »Pak­dy­re­ne er frem for alt en for­del i ek­stre­me høj­der, som i Af­g­ha­ni­stan, hvor man mar­che­rer i op til 6.000 me­ters høj­de,« si­ger ma­jor Ha­ger til Frank­fur­ter Runds­chau. Ik­ke de­sto min­dre er der sta­dig vis­se dy­rep­sy­ko­lo­gi­ske for­be­hold, der skal ta­ges, når det ga­el­der de no­to­risk sta­e­di­ge dyr. »Der er én re­gel,« si­ger en af den østrig­ske ha­ers ae­sel­tra­e­ne­re, Lukas Bal­dauf, til Frank­fur­ter Runds­chau. »He­ste kan man gi­ve or­drer, og mul­dyr skal man for­hand­le med. Men aes­ler kan man ik­ke tvin­ge til no­get. De skal gø­re det fri­vil­ligt.«

Mens den ty­ske ha­er an­ven­der mul­dyr – en kryds­ning mel­lem he­st og ae­sel – har østrig­ske sol­da­ter genop­da­get ae­s­let som sam­ar­bejds­part­ner ef­ter po­si­ti­ve er­fa­rin­ger un­der ud­sta­tio­ne­rin­ger i Ko­so­vo, hvor de grå he­ste med de fol­de­de ører er et al­min­de­ligt syn i ga­de­bil­le­det og på lan­det. Bil­li­ge­re end pan­ser »Hvis de er godt dres­se­re­de, ba­e­rer de må­ske min­dre, men de er me­re god­mo­di­ge og har brug for min­dre na­e­ring end he­ste,« si­ger Ines To­ma­s­chko, der som re­k­rut tra­e­ner aes­ler for den østrig­ske ha­er.

For­de­le­ne ved at la­de aes­ler og he­ste ta­ge sig af op­pak­ning og nød­hja­elp­s­op­ga­ver er ind­ly­sen­de: Bå­de i by­er med sna­ev­re ga­der og i me­re ku­pe­ret ter­ra­en har mo­der­ne mi­li­ta­er­kø­re­tø­jer på grund af de­res stør­rel­se vist sig at va­e­re ueg­ne­de. Sam­ti­dig be­nyt­ter lo­kal­be­folk­nin­gen i man­ge mel­le­møst­li­ge og asi­a­ti­ske lan­de sig i for­vej­en af de ar­bejds­vil­li­ge fir­be­ne­de dyr, der er langt min­dre be­ko­ste­li­ge end et pans­ret kø­re­tøj el­ler en kamp­he­li­kop­ter.

Ef­ter aftjent va­er­nepligt skal bå­de he­ste og aes­ler be­hand­les or­dent­ligt, un­der­stre­ger ma­jor Ha­ger over for Frank­fur­ter Runds­chau.

»Når et pak­dyr har tjent Østrig i op til ty­ve år, har det fortjent en for­nuf­tig pen­sions­ord­ning, så det kan ny­de sit oti­um.« He­ste kan man gi­ve or­drer, og mul­dyr skal man for­hand­le med. Men aes­ler kan man ik­ke tvin­ge til no­get. De skal gø­re det fri­vil­ligt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.