Ame­ri­kansk cen­tral­bank holder ren­ten i ro

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske cen­tral­bank, Fe­de­ral Re­ser­ve, be­hol­der som ven­tet ren­ten i ro. Sam­ti­dig er der sig­na­ler fra ban­ken om, at der vil kom­me en ren­testig­ning in­den årets ud­gang.

Cen­tral­ban­ken pe­ger på, at den ame­ri­kan­ske øko­no­mi er for­bed­ret, og at der har va­e­ret god frem­gang i be­ska­ef­ti­gel­sen i de se­ne­ste må­ne­der.

Det ud­valg, der skal ta­ge stil­ling til en ren­testig­ning, har be­slut­tet sig for »på nu­va­e­ren­de tids­punkt« ik­ke at gø­re det. Flere ana­ly­ti­ke­re er eni­ge i, at der er man­ge ar­gu­men­ter imod en ren­testig­ning.

Den øko­no­mi­ske va­ekst har va­e­ret svag, le­dig­he­den har lig­get for­holds­vis kon­stant, og den ame­ri­kan­ske cen­tral­bank har mis­set sin målsa­et­ning om at hol­de in­f­la­tio­nen på to pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.