Skils­mis­ser skal va­e­re nem­me­re

BT - - NYHEDER -

Skil­te fa­mi­li­er skal mø­de ét sy­stem med for­stå­e­li­ge reg­ler og enk­le pro­ces­ser an­tal­let af bi­drag, som skils­mis­se­fora­el­dre kan gø­re krav på.

Re­ge­rin­gen vil fjer­ne mu­lig­he­den for at sø­ge om bør­ne­bi­drag, hvis fora­el­dre de­ler fora­el­dre­ska­bet gen­nem fa­el­les fora­el­dre­myn­dig­hed og et samva­er, der gør, at bar­net er li­ge me­get hos beg­ge fora­el­dre.

Sam­ti­dig skal det va­e­re nem­me­re at få aen­dret et af­talt bør­ne­bi­drag, så ri­si­ko­en for at bli­ve fast­holdt i et bi­drag ik­ke af­skra­ek­ker fora­el­dre­ne fra at la­ve eg­ne af­ta­ler, som i sig selv kan da­em­pe el­ler da­em­me op for kon­flik­ter, frem­går det af ud­spil­let. Hen­syn til bi­o­lo­gi­ske fa­ed­re I ud­spil­let la­eg­ges der og­så op til at ta­ge sa­er­ligt hen­syn til bi­o­lo­gi­ske fa­ed­re.

Det frem­går, at man vil gi­ve bi­o­lo­gi­ske fa­ed­re – der ek­sem­pel­vis har dna-be­vi­ser – ret til at gø­re krav på fa­der­ska­bet, selv om bar­net al­le­re­de har en re­gi­stre­ret far, in­den det er fyldt ét år.

»En mand, der har haft et seksu­elt for­hold til mo­de­ren i den pe­ri­o­de, hun blev gravid, får in­den for bar­nets før­ste le­ve­år mu­lig­hed for at få prø­vet fa­der­ska­bet, uan­set om han har haft et sam­liv med mo­de­ren.

Fri­sten for at få prø­vet et fa­der­skab for­la­en­ges fra seks må­ne­der til et år ef­ter bar­nets fød­sel,« ly­der det i ud­spil­let.

Sam­ti­dig la­eg­ges der i ud­spil­let op til nye di­gi­ta­le løs­nin­ger, flyt­ning af ar­bejds­op­ga­ver fra dom­sto­len til Stats­for­valt­nin­gen og me­re smi­di­ge ae­g­te­pag­ter.

En­de­lig la­eg­ges der op til en klage­frist på fi­re uger i for­hold til Stats­for­valt­nin­gens af­gø­rel­ser om samva­er og mid­ler­ti­dig fora­el­dre­myn­dig­hed/ bar­nets bo­pa­el.

Mu­lig­he­den for at fastsa­et­te bi­drag, hvor der er fa­el­les fora­el­dre­myn­dig­hed og de­le­ord­ning, fjer­nes, da for­sør­gel­ses­plig­ten an­ses for op­fyldt. Mu­lig­he­den for at fastsa­et­te sa­er­bi­drag, f.eks. navn­giv­nings­bi­drag og kon­fir­ma­tions­bi­drag, fjer­nes. Mu­lig­he­den at fastsa­et­te ud­dan­nel­ses­bi­drag fra bar­net er 18 år og frem til bar­nets fyld­te 24. år fjer­nes. Det gø­res nem­me­re at aen­dre af­tal­te bør­ne­bi­drag, så­dan at de al­tid kan aen­dres af Stats­for­valt­nin­gen ef­ter de al­min­de­li­ge ret­nings­linjer, med­min­dre fora­el­dre­ne ud­tryk­ke­ligt har af­talt, at det ik­ke skal va­e­re mu­ligt. En mand, der har haft et seksu­elt for­hold til moren i den pe­ri­o­de, hun blev gravid, får in­den for bar­nets før­ste le­ve­år mu­lig­hed for at få prø­vet fa­der­ska­bet, uan­set om han har haft et sam­liv med mo­de­ren. Fri­sten for at få prø­vet et fa­der­skab for­la­en­ges fra seks må­ne­der til et år ef­ter bar­nets fød­sel. For at støt­te enk­le for­løb for re­gi­stre­ring af fa­der­skab og med­mo­der­skab ud­vi­des fri­sten for re­gi­stre­ring i for­bin­del­se med bar­nets fød­sel fra to uger til fi­re uger. Der ud­vik­les en fa­el­les di­gi­tal løs­ning for per­son­re­gi­ster­fø­rer­ne og Stats­for­valt­nin­gen til re­gi­stre­ring af fa­der­skab og med­mo­der­skab. AEg­te­fa­el­ler gi­ves bed­re mu­lig­he­der for at til­ret­tela­eg­ge de­res for­mu­e­ord­ning ved ae­g­te­pagt, så den pas­ser til de­res si­tu­a­tion. AE­g­te­pag­ter, der kan in­de­hol­de pri­va­te op­lys­nin­ger, skal ik­ke la­en­ge­re va­e­re of­fent­ligt til­ga­en­ge­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.