Brad er en dår­lig far

Krig om bør­ne­ne:

BT - - NYHEDER -

I KLEMME ét. Den of­fi­ci­el­le med­del­el­se til pres­sen var el­lers me­re af­da­em­pet:

»Jeg er vir­ke­lig ked af det­te, men det, der be­ty­der mest nu, er at vo­res børn har det godt. Jeg be­der pres­sen om at gi­ve dem den plads, de fortje­ner i den­ne sva­e­re tid,« si­ger Brad Pitt i en pres­se­med­del­el­se, iføl­ge TMZ.

Men bag de fre­de­li­ge ord gem­mer sig iføl­ge kil­der et ra­se­ri. Brad Pitt skal an­gi­ve­ligt ha­ve re­a­ge­ret med or­de­ne: Hel­ve­de bry­der løs »Hun har li­ge få­et hel­ve­de til at bry­de løs.«

De­res hjem i Hol­lywood er da og­så al­le­re­de mands­op­da­ek­ket af fo­to­gra­fer, mens me­di­er­ne spe­ku­le­rer i, hvad der nu skal ske med par­rets i alt seks børn. Ik­ke mindst for­di An­ge­li­ne Jo­lie sam­ti­dig med skils­mis­sen og­så har søgt om fuld fora­el­dre­myn­dig­hed over bør­ne­ne og øn­sker, at Brad Pitt kun får ’be­søgs­ret’.

Brad Pitt har dog ik­ke ta­enkt sig at op­gi­ve fora­el­dre­myn­dig­he­den uden kamp. Han vil iføl­ge kil­der ’ka­em­pe og ka­em­pe’ for bør­ne­ne og øn­sker, at par­ret de­les om fora­el­dre­myn­dig­he­den.

»Der er in­gen chan­ce for, at det kom­mer til at ske,« skal Brad Pitt an­gi­ve­ligt ha­ve sagt om An­ge­li­nas øn­ske om fuld fora­el­dre­myn­dig­hed.

Han øn­sker, at de skal va­e­re fora­el­dre sam­men, og na­eg­ter at la­de An­ge­li­na va­e­re den ene­ste fora­el­der, der kan ta­ge de vig­ti­ge be­slut­nin­ger om bør­ne­nes liv.

Det dre­jer sig om par­rets seks børn: Mad­dox på 15 år, Pax på 12, Za­ha­ra på 11, Shi­loh på 10 og tvil­lin­ger­ne Knox og Vi­vien­ne, beg­ge på 8 år. Mens An­ge­li­na Jo­lie selv har født de tre yng­ste, er de tre ae­ld­ste adop­te­ret fra Cam­bo­dia, Viet­nam og Etio­pi­en. Ara­bi­sk og tegn­sprog Det har va­e­ret en stort øn­ske for An­ge­li­na Jo­lie at ska­be en regn­bu­e­fa­mi­lie med børn fra for­skel­li­ge kul­tu­rer, re­li­gio­ner og lan­de. Bør­ne­ne har iføl­ge Daily Mail i en tid­lig al­der la­ert man­ge sprog, li­ge fra ara­bi­sk til tegn­sprog, og når par­ret var ude at rej­se, har bør­ne­ne of­te va­e­ret med. Selv da An­ge­li­na Jo­lie som FN-am­bas­sa­dør be­søg­te flygt­nin­ge i Li­ba­non, hav­de hun sin 10-åri­ge dat­ter Shi­loh med.

Nu står kil­der ta­et på par­ret på hver sin si­de med skyts, som kan bru­ges i kri­gen om bør­ne­ne:

»At­mos­fa­e­ren var fyldt med hår­de stof­fer og rus­si­ske lu­de­re, og An­gie fik at vi­de, at Brad var en del af mil­jø­et. Han går igen­nem en sinds­syg midt­vejskri­se, og An­gie har få­et nok,« har en ano­nym kil­de ud­talt til New York Post.

Yder­me­re har hun og­så gi­vet et ind­tryk af, at han skul­le ha­ve pro­ble­mer med vre­de.

På den an­den si­de si­ger kil­der ta­et på Brad Pitt, at det er An­ge­li­na, der har skabt ryg­ter­ne i et for­søg på at teg­ne et bil­le­de af ham som en dår­lig far.

Iføl­ge TMZ øn­sker Brad Pitt dog på in­gen må­de at gi­ve ind­tryk af, at An­ge­li­na skul­le va­e­re en dår­lig mor. Hun er fak­tisk ’en fan­ta­stisk mor,’ skal Bradd Pitt ha­ve sagt. Han holder og­så fast i, at han i mod­sa­et­ning til, hvad An­ge­li­na skal ha­ve sagt, aldrig vil­le ud­sa­et­te si­ne børn for fa­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.