Che­fer fryg

BT - - NYHEDER -

Ver­den står over for et ’knald el­ler fald-øje­blik’ i Sy­ri­en, sag­de FNs ge­ne­ral­se­kre­ta­er Ban Ki-moon ons­dag på et kri­se­mø­de i FNs Sik­ker­heds­råd.

Han op­for­dre­de stormag­ter­ne til at bru­ge de­res ind­fly­del­se til at få gen­star­tet de po­li­ti­ske for­hand­lin­ger mel­lem par­ter­ne i Sy­ri­en. Det skal gi­ve Sy­ri­ens re­ge­ring og opposition en mu­lig­hed for ’at for­hand­le sig ud af det hel­ve­de, de er fan­get i’, sag­de Ban Ki-moon.

Kri­se­mø­det i Sik­ker­heds­rå­det var ind­kaldt ef­ter flere vold­som­me ha­en­del­ser i Sy­ri­en i lø­bet af de se­ne­ste da­ge.

Det ga­el­der blandt an­det bom­bar­de­men­ter af sy­ri­ske sol­da­ter og an­greb på en nød­hja­elp­sko­lon­ne, på trods af at der skul­le va­e­re vå­ben­hvi­le li­ge nu.

Rigs­ad­vo­ka­ten vil ik­ke sø­ge om til­la­del­se til at få en sag mod hjer­ne­for­sker Mi­le­na Pen­kowa ind­bragt for Hø­jeste­ret.

Hun blev i for­ri­ge uge fri­fun­det i Østre Lands­ret for an­kla­ger om groft do­ku­ment­falsk.

I mod­sa­et­ning til Kø­ben­havns By­ret me­ner lands­ret­ten, at hun blot er skyl­dig i ’sim­pelt do­ku­ment­falsk’, ik­ke groft.

Da for­se­el­ser­ne blev be­gå­et i 2003, fal­der de for straf­fe­lovens fora­el­del­ses­fri­ster.

»Rigs­ad­vo­ka­ten har vur­de­ret, om man skul­le be­de Pro­ces­be­vil­lings­na­ev­net om til­la­del­se til at ind­brin­ge sa­gen for Hø­jeste­ret. Og vur­de­rin­gen har va­e­ret, at det skal man ik­ke,« forta­el­ler Mik­kel Thastum, der er kom­mu­ni­ka­tions­chef i an­kla­ge­myn­dig­he­den. af­slø­re tys-tys kil­den. Det af­slø­rer en mail­kor­re­spon­dan­ce mel­lem ham og tid­li­ge­re ud­gi­ver­di­rek­tør Per Ing­dal. Ske­let­ter­ne bli­ver ved med at va­el­te ud af ska­bet i Se og Hør-sa­gen, der i dis­se da­ge bli­ver op­rul­let i Ret­ten i Glo­strup. I går var det tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Kim Hen­nings­ens tur til at af­gi­ve for­kla­ring. Han ind­led­te med at hol­de en lil­le ene­ta­le, hvor han for­tal­te, at han ik­ke kun­ne hu­ske me­get fra sin tid som che­fre­dak­tør. »Jeg har va­e­ret ind­lagt på Hels­in­gør psy­ki­a­tri­ske af­de­ling for de­pres­sion. Ik­ke på grund af sa­gen, men på grund af øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der. Un­der mi­ne ind­la­eg­gel­ser blev jeg blandt an­det be­hand­let med to gan­ge 12 elek­tro­chok, og jeg er desva­er­re sta­dig ramt af den hyp­pigst fo­re­kom­men­de bi­virk­ning ved elek­tro­chok: hukom­mel­ses­tab,« sag­de Kim Hen­nings­en. Han er sam­men med fem andre til­talt for ube­ret­ti­get at ha­ve skaf­fet sig op­lys­nin­ger om 135 kend­te dan­ske­res brug af kre­dit­kot – el­ler at ha­ve til­skyn­det her­til. Det fo­re­gik ved at Se og Hørs så­kald­te tystys kil­de, Pe­ter Bo Hen­rik­sen, via sin an­sa­et­tel­se i IBM skaf­fe­de sig ad­gang til at over­vå­ge de kend­tes transak­tio­ner. Trods sin svig­ten­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.