Te­de ha­ev­nen

Jan­ni Spiesad­vo­kat vil­le ha­ve dø­re­ne luk­ket

BT - - NYHEDER -

Jeg har sva­ert ved at tro, at jeg vil­le ly­ve for folk. Når jeg først si­ger, at jeg ik­ke har talt med Per Ing­dal og bli­ver fan­get på det for­ker­te ben, så er det ik­ke no­get, jeg kan hu­ske Kim Hen­nings­en, tidl. che­fre­dak­tør på Se og Hør, un­der ons­da­gens rets­mø­de hukom­mel­se på­tog han sig det ful­de an­svar for Se og Hørs sam­ar­bej­de med tys-tys-kil­den un­der hans le­del­se: »Alt, hvad der er fo­re­gå­et på Se og Hør un­der min tid som an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør, er mit an­svar, uan­set om jeg kan hu­ske det,« sag­de han.

Den tid­li­ge­re che­fre­dak­tørs hukom­mel­se blev hjul­pet af an­kla­ge­myn­dig­he­den, der frem­lag­de en ra­ek­ke mail, Kim Hen­nings­en send­te og modt­og i sin tid på Se og Hør. Tys-tys-ori­en­te­ring i ry­ge­pau­se I ret­ten for­tal­te Kim Hen­nings­en, at han blev ori­en­te­ret om, at Se og Hør hav­de en kre­dit­kort­kil­de al­le­re­de på sin før­ste ar­bejds­dag.

Jour­na­li­ster­ne Ken B. Ras­mus­sen og Kas­per Kop­ping for­tal­te ham i en ry­ge­pau­se, at de hav­de en kil­de, der kun­ne skaf­fe op­lys­nin­ger om, hvor kend­te be­fandt sig ud fra de­res kre­dit­kor­top­lys­nin­ger.

»Fedt,« lød re­ak­tio­nen fra Kim Hen­nings­en, der i de da­ge fik man­ge ma­er­ke­li­ge op­lys­nin­ger om, hvad der fo­re­gik på slad­der­bla­det.

I ret­ten for­kla­re­de Kim Hen­nings­en, at han med det sam­me fo­re­tog en vur­de­ring af kil­den.

»Min kon­klu­sion var, at det lig­ger in­den for det, der er straf­fe­ret­ligt lov­ligt,« sag­de Kim Hen­nings­en i ret­ten.

Han er­kend­te dog, at af­løn­nin­gen af tys-tys kil­den med sor­te pen­ge var ulov­lig.

Ads­purgt om den tid­li­ge­re ud­gi­ver­di­rek­tør Per Ing­dal kend­te til kre­dit­kort­kil­den, sva­re­de Kim Hen­nings­en ’nej’.

På spørgs­må­let om, hvor­vidt han ori­en­te­re­de Per Ing­dal om, at sam­ar­bej­det skul­le stop­pe, sva­re­de han og­så ’nej’.

Mail fra Kim Hen­nings­ens egen ud­bak­ke forta­el­ler imid­ler­tid en an­den hi­sto­rie. I 2010 skrev han til en ra­ek­ke af si­ne re­dak­tions­che­fer:

’Ef­ter en na­er­me­re over­vej­el­se og snak med Per Ing­dal er jeg nå­et frem til, at Kop­ping, Ken B. og de øv­ri­ge me­d­ar­b­j­de­re kun får en flig af den ful­de hi­sto­rie om­kring bag­grun­den for at stop­pe sam­ar­bej­det med PBS­man­den.’ Ri­si­ko ved en fy­ring I 2011 be­slut­te­de Kim Hen­nings­en at fy­re Ken B. Ras­mus­sen, som var en af de to jour­na­li­ster, der fik sms’er fra tys-tys-kil­den.

Af en mail, som Kim Hen­nings­en i sep­tem­ber 2011 send­te til Per Ing­dal, frem­går det, at han var me­get be­kym­ret for, hvad Ken B. Ras­mus­sen kun­ne fin­de på ef­ter en fy­ring:

»Jeg skal li­ge gø­re dig op­ma­er­k­som på, at vi lø­ber en ri­si­ko ved at af­ske­di­ge Ken B. Ras­mus­sen i for­hold til SHs om­døm­me. Som du jo ved fra din tid som che­fre­dak­tør, var Ken B. en af de to, der hav­de kon­takt til den kil­de, som for­sy­ne­de os med op­lys­nin­ger om pbs-transak­tio­ner. Sam­ar­bej­det med kil­den er for la­engst op­hørt, men jeg ken­der Ken B. godt nok til at vi­de, at han har gemt tons­vis af do­ku­men­ta­tion, ik­ke mindst sms’er fra kil­den,’ Til det sva­re­de Per Ing­dal blandt an­det: ’Tak for ori­en­te­rin­gen, og du har ret i, at det er en ri­si­ko, som du bør for­hol­de dig til. Du bør der­for ud­ar­bej­de en klar kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi for, hvor­le­des den­ne sag skal ta­ck­les, hvis Ken B. un­der­ret­ter andre me­di­er om in­ter­ne, for­tro­li­ge sa­ger på Se og Hør,’

Per Ing­dal un­der­stre­ge­de i sam­me mail. at han ik­ke kend­te til kil­den.

’Før­ste gang vi i di­rek­tio­nen blev ori­en­te­ret om, at der fand­tes en så­dan kil­de, var, da du ori­en­te­re­de os om det kort tid ef­ter din til­tra­e­del­se. Som du sik­kert hu­sker, in­stru­e­re­de vi dig om at af­bry­de for­bin­del­sen til den­ne kil­de, hvil­ket du var enig i. Du for­tal­te os se­ne­re, at den­ne kil­de og lig­nen­de kil­der ik­ke er ak­ti­ve for Se og Hør.’

Den sid­ste mail fra Per Ing­dal lå klar og prin­tet ud, da po­li­ti­et i 2014 af­lag­de Per Ing­dal et be­søg på hans hjem­me­adres­se i for­bin­del­se med ef­ter­forsk­nin­gen.

Ankla­ge­ren spurg­te di­rek­te, om den blev fa­bri­ke­ret, så Per Ing­dal hav­de et ali­bi, men det af­vi­ste Per Ing­dal.

Han for­tal­te dog, at han for­try­der fy­rin­gen af Ken B. Ras­mus­sen:

»Hav­de jeg vidst, hvad jeg ved i dag, var Ken B. Ras­mus­sen ik­ke ble­vet af­ske­di­get. Så hav­de han få­et en løn­for­hø­jel­se for at tie stil­le. Det her er ik­ke en be­ha­ge­lig sag for Se og Hør, og det er ik­ke en be­ha­ge­lig sag for mig,« sag­de Per Ing­dal. Alt, hvad der er fo­re­gå­et på Se og Hør un­der min tid som an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør, er mit an­svar, uan­set om jeg kan hu­ske det PENGEFORBRUG Jan­ni Spies og Mi­cha­la Kja­er vil ik­ke ha­ve, at op­lys­nin­ger om de­res pengeforbrug kom­mer frem un­der Se og Hør-sa­gen. Det gjor­de de­res bi­stands­ad­vo­kat Jo­hn Kor­sø Jen­sen i går klart i Ret­ten i Glo­strup. Ad­vo­ka­ten blev sat på sa­gen, al­le­re­de da de før­ste op­lys­nin­ger om Se og Hørs brug af en kre­dit­kort­kil­de blev of­fent­ligt kendt. Ad­vo­ka­ten har gen­nem he­le ef­ter­forsk­nin­gen for­søgt at få at vi­de, om op­lys­nin­ger om de to sten­ri­ge kvin­der ind­går i sa­gen, men uden held.

I går frem­sat­te han en an­mod­ning om, at dø­re­ne bli­ver luk­ket, når sms’er med de to kvin­ders kre­dit­kor­top­lys­nin­ger bli­ver vist frem i ret­ten.

»Det er mi­ne kli­en­ters op­fat­tel­se, at hvis der kom­mer op­lys­nin­ger om kre­dit­kor­top­lys­nin­ger, der an­gi­ver da­to­er, op­holds­ste­der og transak­tio­ner, så er det op­lys­nin­ger af helt pri­vat ka­rak­ter,« sag­de ad­vo­ka­ten i ret­ten.

Dør­luk­ning be­ty­der, at pres­sen og til­hø­rer­ne ik­ke må va­e­re til ste­de un­der rets­mø­det. Nav­ne­for­bud be­ty­der, at nav­ne­ne ik­ke må of­fent­lig­gø­res. Over­vå­get på Tyr­ki­et-tur Det har tid­li­ge­re va­e­ret frem­me i sa­gen, at Mi­cha­la Kja­ers kre­dit­kor­top­lys­nin­ger blev af­lu­ret af tys-tyskil­den i for­bin­del­se med en rej­se til Tyr­ki­et. Hvor man­ge pen­ge Mi­cha­la Kja­er brug­te på den tur, har ik­ke va­e­ret frem­me. Ankla­ge­ren Mor­ten Fre­de­rik­sen sag­de i ret­ten, at sms-be­ske­der med kre­dit­kort­transak­tio­ner, som Pe­ter Bo Hen­rik­sen send­te til Se og Hør, ind­går som be­vis­ma­te­ri­a­le i sa­gen.

Iføl­ge Sig­ne Se­he­sted Lund, PRansvar­lig for Jan­ni Spies og Mi­cha­la Kja­er, bun­de­de an­mod­nin­gen om dør­luk­ning i et be­hov for pri­vat­liv.

»Det hand­ler om pri­vat­li­vets fred. Og det hand­ler om, at hvis dis­se op­lys­nin­ger – der an­gi­ve­ligt er frem­skaf­fet på et ulov­ligt grund­lag frem­la­eg­ges i ret­ten, bli­ver op­lys­nin­ger­ne til­ga­en­ge­li­ge og vi­de­re­bragt yder­li­ge­re,« sag­de Sig­ne Se­he­sted Lund og fort­sat­te:

»Det dre­jer sig ik­ke om, hvor­vidt Jan­ni Spies fryg­ter at hen­des pri­vat­for­brug kom­mer frem. Det dre­jer sig om pri­vat­li­vets fred. Og når op­lys­nin­ger­ne vi­de­re­gi­ves i så stort et om­fang, som det er til­fa­el­det i den her sag, så mi­ster or­det ’pri­vat’ plud­se­lig sin be­tyd­ning.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.