’ ’

BT - - NYHEDER -

DET ER ME­GET NÅR DET KOM­MER

Jeg kan ik­ke se, på hvil­ke om­rå­der vi ik­ke er på stram­me-hol­det

pro­ble­ma­tisk, at man til­pas­ser si­ne me­nin­ger alt ef­ter, hvil­ket pu­bli­kum man har. Det bry­der jeg mig ik­ke om. Det er dumt, for man kan ik­ke kø­re et dob­belt­spil uden at bli­ve op­da­get. Men jeg er ik­ke tvivl om, hvor Ven­stre står. Det er Støj­bergs linje, det be­ty­der me­get for Ven­stre. Der er in­gen tvivl om, at de fø­rer en stram ud­la­en­din­gepo­li­tik i Dan­mark. Det kan al­le se. Men fra det og til at aen­dre en kon­ven­tion er der trods alt et styk­ke vej.

til kon­ven­tio­ner, si­ger Støj­berg he­le ti­den, at de ik­ke må be­gra­en­se os i Dan­mark. Hvor­i­mod Jen­sen si­ger, at det er vig­tigt, at vi over­hol­der dem, for det er vig­tigt, at vi in­ter­na­tio­nalt er tro­va­er­di­ge på det om­rå­de. Det er to vidt for­skel­li­ge ting.

at ud­stil­le os ska­evt. Vi har gen­nem­ført en så stram asyl­po­li­tik, at vi det sid­ste hal­ve år har haft det la­ve­ste an­tal asylan­sø­ge­re i cir­ka fem år. Det af­spej­ler, hvor ef­fek­tivt vi er gå­et til va­er­ks. Jeg kan ik­ke se, at der skul­le va­e­re slin­ger i val­sen. Vi vil ger­ne mini­me­re an­tal­let af asylan­sø­ge­re, der kom­mer til Dan­mark. Men vi vil ger­ne sam­ti­dig va­e­re blandt ver­dens før­en­de, når det kom­mer til at hja­el­pe i na­er­om­rå­der­ne. Det går fint hånd i hånd. Det er ik­ke en selv­mod­si­gel­se.

VI KAN GODT RØD BLOK PRØ­VER

bå­de va­e­re stram­me på ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken og ger­ne vil­le mini­me­re an­tal­let af asyl­sø­ge­re og sam­ti­dig si­ge, at dem, der er i Dan­mark, skal der ta­ges hånd om på bedst mu­lig vis og sør­ge for, at de ik­ke er en sam­funds­byr­de. Dem, der er kom­met til Dan­mark, vil vi ger­ne ha­ve hjem igen, når der er fred i de­res hjem­lan­de. Men ind­til de sen­des hjem, skal vi sør­ge for, at de bi­dra­ger til sam­fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.