Ja, de til­pas­ser de­res po­li­tik ef­ter lyt­ter­ne

BT - - NYHEDER -

HOLGER K. NI­EL­SEN

for­skel­li­ge til­hø­re­re. In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) skal for­sø­ge at til­freds­stil­le et hjem­me-pu­bli­kum. Isa­er de va­el­ge­re, der kan fo­re­stil­le sig at stem­me på Dansk Fol­ke­par­ti. Uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V) skal ap­pel­le­re udadtil. Han er Dan­marks ry, og som uden­rigs­mi­ni­ster skal han ta­ge hen­syn til det. Der­for si­ger han no­get an­det. Men det er me­get naivt. I den mo­der­ne ver­den ved man, hvad der bliv er sa gt – og­så uden­for lan­dets gra­en­ser. Man kan ik­ke reg­ne med, at tin­ge­ne kun bli­ver la­est i Dan­mark. Man kan se, at det, Støj­berg si­ger, og­så bli­ver be­ma­er­ket i ud­lan­det.

RE­GE­RIN­GEN SKAL TIL­FREDS­STIL­LE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.