Nej, vo­res po­li­tik har ik­ke selv­mod­si­gel­ser

BT - - NYHEDER -

MARCUS KNUTH

ik­ke re­la­te­re til kri­tik­ken. Vi har gen­nem­ført den stram­me­ste ud­la­en­din­gepo­li­tik no­gen­sin­de i Dan­marks hi­sto­rie i lø­bet af det sid­ste års tid, vi har sid­det i re­ge­rin­gen. Vi har stram­met op på alt fra so­ci­a­le ydel­ser til ret­ten til op­hold­stil­la­del­se og fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. Alt, hvad der over­ho­ve­det gør Dan­mark til et at­trak­tivt sted for asylan­sø­ge­re. Al­le de lem­pel­ser, rød blok la­ve­de, har vi spo­let til­ba­ge. Og me­re til. Jeg kan ik­ke se på hvil­ke om­rå­der vi ik­ke

er på stram­me-hol­det.

JEG KAN SLET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.