Dansk po­li­ti på jagt ef­ter frikir­ke­pra­est

BT - - NYHEDER -

OVER­GREB Der ta­ges af­gø­ren­de skridt i rets­for­føl­gel­sen af en 29-årig dansk frikir­ke­pra­est, der er be­skyldt for at ha­ve for­gre­bet sig på en ra­ek­ke børn og un­ge ned til 13-års al­de­ren i et re­li­gi­øst sam­fund i Midtjyl­land. Nat­ten til ons­dag blev man­den an­holdt i USA, hvor han er be­skyldt for lig­nen­de til­fa­el­de af seksu­el­le kra­en­kel­ser, men han er i ste­det ble­vet sig­tet for spil og ser­ve­ring af al­ko­hol til min­dre­åri­ge.

Den 29-åri­ge frikir­ke­pra­est var på vej til Dan­mark for at bli­ve af­hørt og sig­tet, da de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der an­holdt ham. Og dansk po­li­ti si­ger nu, at der er grund­lag for at sig­te man­den.

»Vi har nu et sagskom­pleks, hvor vi skal af­hø­re og sig­te den mista­enk­te. Me­nin­gen var, at den mista­enk­te fri­vil­ligt skul­le kom­me til Dan­mark. Her­ef­ter skul­le vi an­hol­de ham i luft­hav­nen, af­hø­re og sig­te ham og der­ef­ter frem­la­eg­ge sa­gen for an­kla­ge­myn­dig­he­den med hen­blik på en va­re­ta­egts­fa­engs­ling,« si­ger Hans Roost, po­li­ti­in­spek­tør i Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

Han vil ik­ke kom­me ind på an­tal­let og ty­pen af sa­ger, men be­kra­ef­ter, at der i sagskom­plek­set er an­kla­ger om seksu­el­le over­greb.

Sa­gen be­gynd­te at rul­le til­ba­ge i maj, da den jy­ske frikir­ke­pra­est blev an­meldt til Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti for i ot­te til­fa­el­de at ha­ve for­gre­bet sig på børn og un­ge helt ned til 13-års al­de­ren i pe­ri­o­den fra 2006 til 2011.

Sam­ti­dig er han ble­vet ef­ter­for­sket for to over­greb i Fl­o­ri­da, hvor han i dag bor med sin ko­ne og har prak­ti­se­ret i en me­nig­hed, som han stif­te­de i 2011. Vil ha­ve ham ud­le­ve­ret Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti op­ly­ser, at man nu vil be­ga­e­re den 29-åri­ge mand ud­le­ve­ret. Der­med kan den dan­ske sag tra­ek­ke ud.

»Vi er di­a­log med po­li­ti­et i Or­lan­do, men vi må sam­ti­dig si­ge, at vi ik­ke kan ven­te på, at sa­gen bli­ver af­gjort i USA. Der­for vil vi an­mo­de om ud­le­ve­ring,« si­ger Hans Roost.

Det er uvist, hvor om­fat­ten­de de på­stå­e­de seksu­el­le kra­en­kel­ser har va­e­ret, men po­li­ti­et har tid­li­ge­re sagt, at sa­gen spred­te sig »som rin­ge i van­det« ef­ter de før­ste an­mel­del­ser. FRIKIRKE-SA­GEN I maj blev en 29-årig for­hen­va­e­ren­de praest i en mid­jysk frikirke po­li­ti­an­meldt for at ha­ve for­gre­bet sig på børn ned til 13-års al­de­ren un­der sit vir­ke som praest. En ra­ek­ke per­so­ner har for­talt, hvor­dan pra­e­sten ar­ran­ge­re­de nø­gen­le­ge, ha­eld­te ta­end­va­e­ske ud over dem og i et til­fa­el­de har ona­ne­ret sam­men med en ung dreng. I 2011 rej­ste pra­e­sten til USA og op­ret­te­de en me­nig­hed. Han be­skyl­des og­så for over­greb i USA, men er af det ame­ri­kan­ske po­li­ti ude­luk­ken­de sig­tet for gam­bling og ser­ve­ring af al­ko­hol til min­dre­åri­ge Ber­ling­s­ke har tid­li­ge­re be­skre­vet, at Sil­ke­borg Kom­mu­ne i 2010 blev ad­va­ret om for­hol­de­ne i frikir­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.