Det Kon­ge­li­ge kra­e­ves idømt mil­li­onbø­de

BT - - NYHEDER -

DET KON­GE­LI­GE TEATER An­kla­ge­myn­dig­he­den kra­e­ver Det Kon­ge­li­ge Teater idømt en bø­de på 1,74 mil­li­on kro­ner for at ha­ve an­sat en ud­la­en­ding uden op­hold­stil­la­del­se gen­nem syv år. Ud­la­en­din­gen har iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den ved Kø­ben­havns Po­li­ti va­e­ret an­sat ved te­a­tret fra ef­ter­å­ret 2007 og frem til ef­ter­å­ret 2014.

Den på­ga­el­den­de hav­de iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den ik­ke ar­bejds­til­la­del­se i Dan­mark. Fak­tisk hav­de per­so­nen ik­ke en­gang op­hold­stil­la­del­se. Ved­kom­men­de op­holdt sig med andre ord ulov­ligt i lan­det.

Det Kon­ge­li­ge Teater har gen­nem sin kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling af­vist at kom­men­te­re sa­gen.

Og­så te­a­trets for­svar­sad­vo­kat, Dort­he Fuglsang, har af­vist at kom­men­te­re sa­gen, in­den den går i gang ved Kø­ben­havns By­ret ons­dag i na­e­ste uge.

Hos Kø­ben­havns Po­li­ti har det end­nu ik­ke va­e­ret mu­ligt at få op­lyst, hvad sa­gen na­er­me­re dre­jer sig om.

I sa­ger om ulov­ligt ar­bej­de er straf­fen for­holds­vis hård i for­hold til ar­bejds­gi­ve­ren. Ud­gangs­punk­tet er en bø­de på 10.000 kro­ner per på­be­gyndt må­ned. Men i sa­ger med ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der er ud­gangs­punk­tet 20.000 kro­ner per må­ned. 84 må­ne­der I sa­gen fra Det Kon­ge­li­ge Teater har der an­gi­ve­ligt va­e­ret ta­le om ulov­lig an­sa­et­tel­se i 84 må­ne­der. Bø­de­kra­vet på 1,74 mil­li­on kro­ner sva­rer net­op til et be­løb på godt 20.000 kro­ner per på­be­gyndt må­ned.

Det er ud­la­en­din­ge­lovens reg­ler, som ga­el­der i for­bin­del­se med ulov­ligt ar­bej­de. Her fast­slås det, at over­tra­e­del­se af be­stem­mel­ser­ne straf­fes med bø­de el­ler faengsel i op til to år.

Loven rem­ser des­u­den op, hvad der skal an­ses som ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der: Hvis over­tra­e­del­sen er be­gå­et for­sa­et­ligt, hvis der er op­nå­et en til­sig­tet øko­no­misk for­del, el­ler hvis ud­la­en­din­gen ik­ke har haft ret til at op­hol­de sig i lan­det.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.