Du skal ar­bej­de la­en­ge

BT - - NYHEDER - Un­der 60 år 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år

TILBAGETRAEKNING mens fol­ke­pen­sio­nen tik­ker ind på kon­to­en? Så skal du må­ske li­ge ta­ge et re­a­li­tet­stjek.

I hvert fald un­der­vur­de­rer man­ge dan­ske­re de­res egen pen­sions­al­der mar­kant, vi­ser en ny un­der­sø­gel­se blandt dan­sker­ne, som YouGov har fo­re­ta­get for ar­bejds­løs­heds­kas­ser­nes in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion AK-Samvir­ke.

Over 80 pro­cent af dan­ske­re un­der 40 år for­ven­ter, at de har en fol­ke­pen­sions­al­der, der er la­ve­re end den of­fi­ci­el­le prog­no­se. Ga­et­ter helt for­kert »Det over­ra­sker mig, at der er så man­ge, der ik­ke ved, hvil­ken pen­sions­al­der de har. Det vil nok kom­me som et chok for man­ge men­ne­sker, når det går op for dem, hvor la­en­ge de skal ar­bej­de,« si­ger Ver­ner Sand Kirk, der er di­rek­tør i AK-Samvir­ke, til BT.

Tal­le­ne vi­ser, at der er man­ge dan­ske­re, der sky­der langt fra må­let, når de skal fast­slå, hvor­når de kan tra­ek­ke sig til­ba­ge fra ar­bejds­mar­ke­det. Ek­sem­pel­vis ga­et­ter hver fem­te un­der 30 år på, at ved­kom­men­de kan gå på pen­sion som 65-årig. Men iføl­ge Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ste­ri­ets prog­no­se vil fol­ke­pen­sions­al­de­ren for den­ne grup­pe va­e­re 73 år el­ler der­over.

»Det er et pro­blem, hvis man går og reg­ner med, at man skal hol­de, til man er 67 år – men i vir­ke­lig­he­den kan man må­ske først kom­me på pen­sion, når man er over 70 år,« si­ger Ver­ner Sand Kirk.

Selv om dan­sker­ne ge­ne­relt får bed­re styr på det, når de kom­mer ta­et­te­re på pen­sions­al­de­ren, så er der sta­dig man­ge i den hø­je al­ders­grup­pe, der ik­ke har tjek på, hvor­når de kan hol­de af­skeds­re­cep­tion på ar­bejds­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.