Re, end du tror

BT - - NYHEDER - 70 år 71 år 72 år 73 år 74 år 75 år AEl­dre end 75 år Ved ik­ke

Blandt de 51-60-åri­ge er det så­le­des 34 pro­cent, der for­ven­ter en la­ve­re fol­ke­pen­sions­al­der end de ga­el­den­de reg­ler. Be­kym­ret for neds­lid­ning Un­der­sø­gel­sen vi­ser des­u­den, at to ud af tre dan­ske­re er be­kym­re­de for, om de fy­sisk el­ler psy­kisk kan hol­de til at ar­bej­de, til de når de­res fol­ke­pen­sions­al­der.

»Den ene­ste grup­pe, hvor fler­tal­let ik­ke be­kym­rer sig, er folk med lan­ge, vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser. Men der er sta­dig grup­per, som ik­ke fø­ler, at de kan hol­de plan­ken ud, for­di de har et be­la­sten­de ar­bej­de på for­skel­lig vis,« for­kla­rer Ver­ner Sand Kirk.

De ga­el­der isa­er ufag­la­er­te – men og­så andre fag­grup­per med et fy­sisk kra­e­ven­de ar­bej­de som f.eks. so­ci­al- og sund­heds-hja­el­pe­re. De­res pen­sions­sel­skab, PenSam, op­le­ver man­ge med­lem­mer, som bli­ver neds­lidt i de sid­ste år af ar­bejds­li­vet.

»De har van­ske­ligt ved at va­e­re på ar­bejds­mar­ke­det i de sid­ste år frem mod pen­sions­al­de­ren, for­di de får pro­ble­mer med hel­bre­det. Vi ved og­så, at man­ge må ta­ge smer­testil­len­de me­di­cin for at gå på ar­bej­de,« si­ger Sø­ren Di­jo­hn, der er se­ni­o­r­ø­ko­nom hos PenSam.

Han me­ner, at det er et pro­blem, hvis de ik­ke ken­der de­res pen­sions­al­der.

»Hvis man nu ga­et­ter et an­tal år for­kert, er en af ud­for­drin­ger­ne, at man må­ske ik­ke får ta­get hånd om, at ens hel­bred skal kun­ne hol­de til så man­ge år. Det gi­ver de bed­ste mu­lig­he­der for at tra­ef­fe go­de be­slut­nin­ger, når man ved, hvad man har at ret­te sig ef­ter,« si­ger Sø­ren Di­jo­hn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.