Kul­tur Sex-hal­løj på

BT - - NYHEDER -

FILM ene­ste lys­punkt sy­nes at va­e­re dis­se swin­gerwe­e­ken­der. Men selv her fø­ler han sig un­der­le­gen over­for di­rek­tø­ren Jør­gen – som spil­les dej­ligt usym­pa­tisk af Ras­mus Bo­toft – med strand­vejsvil­la og en ulyk­ke­lig hu­stru In­ge­borg (The­re­se Dams­gaard), og sin sto­re li­bi­do.

Den nye og un­ge Pa­tri­cia gi­ver de to kamp­ha­ner end­nu me­re at kon­kur­re­re om, og Adam ud­vik­ler li­ge­frem fø­lel­ser for den smuk­ke og in­ter­es­san­te pi­ge. El­ler for­sta­er­ker hun blot fø­lel­sen af hans ’ufor­lø­ste ung­doms­drøm­me’ og tviv­len om, hvor­vidt gra­es­set må­ske al­li­ge­vel er grøn­ne­re på den an­den si­de? Men er der én ting, man ik­ke må på det­te sted, så er det at fo­rel­ske sig, så kon­flik­ter­ne bry­der ud i lys lue. Bå­de sjov og dyb Et an­det par ka­em­per med barn­løs­hed, og sol­bru­ne Bo­let­te (Lis­beth Wul­ff) mis­ser ik­ke en chan­ce for at be­brej­de og lat­ter­lig­gø­re man­den.

In­struk­tør og ma­nuskript­for­fat­ter Mik­kel Munch-Fals har la­vet en me­get lun dra­mako­me­die om par­for­hold, lyst og sel­vind­sigt, som sam­ti­dig bå­de er vildt sjov og ret dyb.

Ka­rak­te­rer­ne er hårdt skå­ret, men aldrig ka­ri­ke­re­de, og selv­om det re­elt er en en­sem­ble­film, så kom­mer man ret ta­et på de fle­ste og fø­ler, at man for­står dem per­son­ligt. Må­ske li­ge und­ta­get sven­ske Karl-Gu­stav (Karl-Erik Fal­ken­torp) – som he­le ti­den ta­ler om ’me­je­ri­og ma­el­ke­pro­duk­tion’ og hans ko­ne Lo­ne (Pil Eg­holm). Men frem­ha­e­ves skal klart Buck og Bo­toft fra ’Ryt­te­ri­et’, Mil­le Di­ne­sen og Na­ta­lie Ma­du­eño og ik­ke mindst den al­tid skøn­ne og hu­mo­ri­sti­ske Bir­t­he Ne­u­mann .

Jeg føl­te mig me­get un­der­holdt og hå­ber, at dan­sker­ne vil ta­ge den­ne lil­le, vel­lyk­ke­de per­le til sig, da den fortje­ner det til ful­de, så fi­re sto­re stjer­ner her­fra til en slags op­da­te­ring af ’Ba­de­ho­tel­let’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.