Travl pau­se fra ’Klovn’

BT - - NYHEDER -

FILM Så der er in­tet af de vir­ke­li­ge Casper og Frank i de to nye ho­ved­rol­ler som to vi­sio­na­e­re bil­pro­du­cen­ter.

»Ja, jeg er desva­er­re kom­met til at lig­ne en hip­ster. Egent­lig er det ba­re me­nin­gen, at jeg skal spil­le en let­te­re usoig­ne­ret in­ge­ni­ør,« si­ger Frank Hvam om sit nye ska­eg­look, da BT mø­der ham og Casper i Tom­merup på Fyn.

’Dan-Dream’ er ind­spil­let i det smuk­ke sen­som­mer­vejr. Vi mø­der Casper og Frank på da­gen, hvor de ind­spil­ler en sce­ne, hvor de selv og sku­e­spil­ler­ne Magnus Mil­lang og Ni­clas Ves­sel Køl­pin le­der

HI­STO­RI­EN BAG HI­STO­RI­EN Er­hvervs­man­den Thu­re en ra­ek­ke uhel­di­ge om­sta­en­dig­he­der, Bar­søe-Car­n­felt, der stod at den bil, der stod bag it-fir­ma­et (den­gang ’EDB’) klar i Forum, ik­ke var fa­er­dig. Hope Com­pu­ter, eks­pe­ri­men­te­re­de Den var ’smin­ket’ til lej­lig­he­den. i 70er­ne med el­bi­ler. Chauf­før­en, der skul­le Først med min­dre to­per­so­ners fø­re den, led af stress og bi­ler. søvnun­der­skud. Da han blev I 1983 skul­le ik­ke ba­re mødt af blitz fra fo­to­gra­fer­ne, Dan­mark, men he­le ver­den mi­ste­de han ori­en­te­rin­gen, stif­te be­kendt­skab med hans og bi­len hav­ne­de i ban­den ’Hope Whis­per’. Der var ble­vet for­an he­le ver­denspres­sen. ar­bej­det på bi­len li­ge op til Der blev se­ne­re ud­vik­let frem­vis­nin­gen i Forum, men andre el­bi­ler på bag­grund af iføl­ge hopewhis­per.dk gjor­de Bar­søe-Car­n­felts er­fa­rin­ger, ef­ter et kvin­de­cen­ter, hvor Cas­pers film­ko­ne mu­lig­vis be­fin­der sig.

Uvist af hvil­ken år­sag nå­e­de ’Hope Whis­per’ kun at kø­re ti me­ter, da den blev pra­e­sen­te­ret i Forum. Den drø­ne­de op i ban­den i cy­kel­ba­nen, som den­gang om­kran­se­de det ind­ven­di­ge Forum. He­le ver­den gri­ne­de.

»Der var ind­kø­be­re fra he­le ver­den, som pro­du­cen­ter­ne hå­be­de vil­le kø­be el­bi­ler for flere mil­li­ar­der. Selv Poul Schlüter var der. Der er man­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er om, hvad der egent­lig gik galt. På en må­de er hi­sto­ri­en ble­vet bl.a. den fa­mø­se El­lert. Barn­søe-Car­n­felt blev i 1981 valgt til Fol­ke­tin­get for Frem­skridtspar­ti­et. Han brød dog al­le­re­de i 1982 med par­ti­le­de­ren Mo­gens Gli­strup og var med til at red­de Poul Schlüters vak­len­de min­dre­tals­re­ge­ring. det dan­ske ’Ken­ne­dy-mord’, om­ga­er­det af kon­spira­tions­te­o­ri­er,« si­ger Casper Chri­sten­sen. Fortje­ner oprejsning Oprin­de­lig op­stod idéen til ’Dan-Dream’, da Frank Hvam var på fa­mi­lie­be­søg hjem­me i Jyl­land.

»Jeg har selv en el­bil, som jeg er me­get glad for. På et tids­punkt kør­te jeg den me­get stolt til Jyl­land for at vi­se den frem for nog­le fa­mi­lie­med­lem­mer. Men den vak­te in­gen be­gej­string over­ho­ve­det. Det vi­ste sig, at man i om­rå­det om­kring Ran­ders og Hads­und har haft ad­skil­li­ge el­bilspro­du­cen­ter, der har måt­tet op­gi­ve de­res pro­jek­ter.«

Men i ste­det for at se dis­se men­ne­skers ska­eb­ne som en for­ban­del­se, har Hvam og Chri­sten­sen valgt at se dem som pio­ne­rer, der fortje­ner en hyl­dest.

»Uan­set at dis­se men­ne­sker var til grin i de­res tid, var de pio­ne­rer. I dag kø­rer der el­bi­ler rundt overalt på klo­den. Det kun­ne me­get vel va­e­re en ud­lø­ber af dis­se men­ne­skers vi­sio­ner,« si­ger Frank Hvam, og til­fø­jer:

»Det er et stort, flam­boy­ant pro­jekt. Der var jo ta­le om men­ne­sker, der vil­le sa­et­te Dan­mark på ver­dens­kor­tet. Det var man ik­ke så vant til i Dan­mark den­gang. Vi mø­der jan­te­loven i en me­re gam­mel­dags form. I dag har Dan­mark åb­net sig me­re i for­hold til ver­den. Den­gang ud­gjor­de jan­te­loven en me­re re­gu­la­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.