Boss i be­hand­ling

BT - - NYHEDER -

GANGSTERKOMEDIE Den ind­fly­del­ses­ri­ge ma­fi­a­boss Paul Vit­ti bli­ver ud­sat for et at­ten­tat­for­søg, hvor­ef­ter han lang­somt be­gyn­der at mi­ste gre­bet om sit hård­kog­te er­hverv. Han be­gyn­der at li­de af hyp­pi­ge ang­stan­fald, hvil­ket er yderst pin­ligt for en mand i hans po­si­tion. Et min­dre bil­uheld brin­ger ham i kon­takt med psy­ki­a­te­ren Ben So­bol, som nu får et til­bud, han ik­ke kan af­slå, da Vit­ti øn­sker at bli­ve be­hand­let for si­ne me­get ube­lej­li­ge an­fald af blød­sø­de­n­hed. Dr. So­bol er først lidt skra­emt af Vit­ti, men er sam­ti­dig og­så fa­sci­ne­ret af den far­ve­ri­ge gang­ster. So­bol er dog ved at få nok, ef­ter­hån­den som Vit­ti kra­e­ver hans op­ma­er­k­som­hed dag og nat og hel­ler ik­ke af­hol­der sig fra at gri­be for­styr­ren­de ind i sin psy­ki­a­ters bryl­lup med tv-va­er­ten Lau­ra Ma­cNa­ma­ra i Fl­o­ri­da. Sam­ti­dig bry­der en magt­kamp i un­der­ver­de­nen ud mel­lem Paul Vit­ti og hans ae­r­ke­ri­val Pri­mo Si­do­ne. Vit­ti holder dog Si­do­ne stan­gen ved at be­nyt­te sig af al­le de psy­ko­lo­gi­ske tek­nik­ker, som han har la­ert af dr. So­bol. Men net­op som dr. So­bol og hans kra­e­ven­de pa­tient står over for et gen­nem­brud Med­vir­ken­de: In­struk­tion: i be­hand­lin­gen, duk­ker FBI op, og får nu over­be­vist So­bol om, at Vit­ti i vir­ke­lig­he­den plan­la­eg­ger at få ham myr­det, hvil­ket med­fø­rer en na­e­sten fa­tal mis­for­stå­el­se.

Sam­spil­let mel­lem Ro­bert De Niro og Bil­ly Crystal løf­ter af­te­nens ko­me­die op over det gen­nem­snit­li­ge. De Niro blev Gol­den Glo­beno­mi­ne­ret for sin rol­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.