Giv os chan­cen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OP­FOR­DRING har va­e­ret i rin­gen. Der er og­så Ab­dul Khat­tab, som desva­er­re fik et nederlag, men er kom­met ef­ter det igen. Jeg sy­nes, at Sau­er­land bør spre­de det me­re ud, så man har nog­le bok­se­re at fal­de til­ba­ge på, hvis det nu går galt. Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig ik­ke, at det går galt for brød­re­ne. Men så er det ik­ke kun dem, der står med al pres­set på de­res skul­dre,« fort­sa­et­ter Den­nis Ceylan.

Bok­se­rens op­for­dring til sin egen pro­mo­tor er et sa­er­syn isa­er med tan­ke på, at Team Sau­er­land el­lers net­op gi­ver Den­nis Ceylan chan­cen i den stort an­lag­te EM-kamp i Fre­de­riks­havn. Kamp om at va­e­re ho­ved­navn Dog har andre af Den­nis Ceylans kol­le­ger tid­li­ge­re luf­tet sam­me tan­ker om bok­se­hie­rar­ki­et hos Team Sau­er­land, hvor sta­ev­ner­ne kon­se­kvent byg­ges op om brød­re­ne Pa­tri­ck og Mi­cki Ni­el­sen.

Den ube­sej­re­de Den­nis Ceylan er­ken­der, at der blandt Team Sau­er­lands bok­se­re er en in­tern kamp om at stå øverst på pla­ka­ten.

»Det vil­le va­e­re løgn, hvis jeg sag­de, at vi ik­ke har no­get kø­ren­de in­ter­nt. Vi vil al­le sam­men ger­ne stå øverst på li­sten med hen­syn til de kam­pe, vi øn­sker og den be­ta­ling, vi selv sy­nes, vi er va­erd. Man vil selv­føl­ge­lig va­e­re den bed­ste,« si­ger Den­nis Ceylan.

Han af­vi­ser dog, at der her­sker en us­und mis­un­del­se i for­hold til Pa­tri­ck Ni­el­sen, der i øje­blik­ket er ran­ge­ret som før­en­de bok­ser hos Team Sau­er­land.

»Pa­tri­ck er en me­get cool fyr, og man skal passe på, at det ik­ke sti­ger en til ho­ve­d­et, så man kan be­va­re fo­kus. Han har va­e­ret kendt i man­ge år – og­så på grund af ’Vild Med Dans’ og alt det der. I en ung al­der blev der lagt et stort pres på ham, og han har hånd­te­ret det godt,« forta­el­ler Den­nis Ceylan.

Vin­der Den­nis Ceylan sin kamp mod Ry­an Walsh og ta­ger EM-tit­len, vil han plud­se­lig selv ind­ta­ge top­pen i det dan­ske bok­se­hie­rar­ki med en stor ti­tel og mu­lig­he­der for at ud­for­dre de helt sto­re i flu­e­va­egt.

En ti­tel af den ka­li­ber vil va­e­re til­tra­engt for dansk pro­fes­sio­nel boks­ning, me­ner Den­nis Ceylan. SAU­ER­LANDS DAN­SKE­RE

PA­TRI­CK NI­EL­SEN – su­per­mel­lemva­egt

(28 sej­re (14 KO) 1 tabt)

MI­CKI NI­EL­SEN – cru­i­ser­va­egt

(22 sej­re (14 KO) 0 tabt)

DEN­NIS CEYLAN – flu­e­va­egt

(17 sej­re (8 KO) 0 tabt, 1 uaf­gjort)

RASHID KASSEM – letva­egt

(11 sej­re (7 KO) 0 tabt)

AB­DUL KHAT­TAB – mel­lemva­egt

(14 sej­re (4 KO) 1 tabt)

DINA THORSLUND – su­per­ban­tamva­egt

(6 sej­re (4 KO) 0 tabt)

»Den­ne her ti­telkamp er ik­ke kun én, jeg bok­ser for min egen skyld. Jeg gør det for min tra­e­ners skyld og for Dan­marks skyld, så vi åb­ner øj­ne­ne for, at Dan­mark godt kan va­e­re med. Vi skal til­ba­ge på ver­dens­kor­tet in­den for boks­ning. Ef­ter Mik­kel Kes­sler stop­pe­de, dø­de det he­le lidt,« si­ger han. Støt­te af højeste klas­se BT har fore­holdt Den­nis Ceylans kri­tik af Team Sau­er­lands en­si­di­ge fo­kus på Pa­tri­ck Ni­el­sen og Mi­cki Ni­el­sen for pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land. I et skrift­ligt svar sva­rer han føl­gen­de:

»Vi in­ve­ste­rer me­get tid, pen­ge og res­sour­cer i he­le vo­res stab af bok­se­re. Den­nis’ EM-kamp bli­ver bok­set i Dan­mark, for­di vi har in­ve­ste­ret pen­ge og vun­det en bud-run­de. Det vil gi­ve ham en vig­tig hjem­me­ba­ne­for­del, der kan gø­re he­le for­skel­len på det her ni­veau. Han har sin chan­ce, og nu skal han ta­ge den,« skri­ver Nis­se Sau­er­land og fort­sa­et­ter:

»Vi er me­get gla­de for al­le vo­res dan­ske bok­se­re, og vi er sik­re på, at de al­le med vo­res hja­elp kan nå langt. Vi er selv stol­te af det for­hold, vi har til al­le de bok­se­re, vi har på kon­trakt. Og vi tror på, at den støt­te og de res­sour­cer, som vi til­by­der dem, er af højeste klas­se. Det er jeg sik­ker på, at de al­le sam­men vil va­e­re eni­ge i.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.