Rig kamp på ufar­li­ge skud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DOMMER: TILSKUERE:

MÅLLØS FORESTILLING FC Nord­s­ja­el­land hav­de hen­tet langt stør­ste­delen af de­res hid­ti­di­ge syv po­int på ude­ba­ne, og i af­tes fort­sat­te nord­s­ja­el­la­en­der­ne po­int­hø­sten på frem­med gra­es, da det blev til et til­tra­engt et af slagsen ude mod AC Horsens. 0-0 var dog ik­ke nok til, at Kas­per Hjul­mand og co. ryk­ke­de va­ek fra bun­den af Su­per­liga­en, hvor hol­det ro­der rundt.

Omvendt fø­je­de Bo Hen­rik­sens mand­skab end­nu et po­int til sam­lin­gen, der ind­til vi­de­re ra­ek­ker til en lidt over­ra­sken­de pla­ce­ring i Su­per­liga­ens bed­ste halv­del.

Op­gø­ret på CASA Are­na bød ik­ke på de sto­re må­l­chan­cer, men var til gen­ga­eld rigt på ufar­li­ge skud fra di­stan­cen. Der var med andre ord en gan­ske god for­kla­ring på, at fo­re­stil­lin­gen end­te uden mål, selv om til­sku­er­ne i Horsens, der var mødt

0

Mads-Kri­stof­fer Kri­stof­fer­sen (7) 1.528 på CASA Are­na i Horsens op i et no­get be­ske­dent an­tal, fik lidt me­re action i beg­ge en­der i kam­pens sid­ste kvar­ter.

Ni­ck­las Dan­ne­vang le­ve­re­de imid­ler­tid en su­ve­ra­en re­fleks­red­ning på et for­søg fra ga­ester­nes Pa­scal Gre­gor ta­et un­der mål, og i den an­den en­de var hol­land­ske In­dy Groo­t­hu­izen me­get so­lid i si­ne ind­greb i FCN-bu­ret. Den 20-åri­ge le­jes­vend fra Ajax fik Su­per­liga-de­but, da han i slut­nin­gen af før­ste halv­leg måt­te af­lø­se en ska­det Ru­nar Alex Ru­nars­son, der fik tryk­ket et ri­b­ben ef­ter et sam­men­stød i fel­tet.

FC Nord­s­ja­el­land var bedst i før­ste halv­leg, hvor Ad­nan Mo­ham­mad og Er­ne­st Asan­te ud­gjor­de de stør­ste trus­ler for Horsens-de­fen­si­ven. Mo­ham­mad med si­ne små stik­nin­ger i dyb­den og Asan­te med sin fart, som han flere gan­ge vi­ste prø­ver på – uden det dog før­te så me­get med sig.

I an­den halv­leg kom hjem­me­hol­det langt bed­re med, men for­må­e­de ik­ke at om­sa­et­te de man­ge hjør­ne­s­park til hver­ken chan­cer el­ler mål, og så end­te kam­pen, som den be­gynd­te. 0-0.

0

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.