Fryg­ten for en ny yd­my­gel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET ER CHAM­PIONS Le­agu­et­id. En lang og op­s­li­den­de vej mod det ef­ter­trag­te­de Fi­nal4 er fløjtet i gang i den­ne uge, og i af­ten skal de dan­ske me­stre fra Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg i ak­tion for før­ste gang. Men even­ty­ret i ver­dens mest pre­sti­ge­fyld­te klub­tur­ne­ring kan sag­tens gå hen og bli­ve en rig­tig, rig­tig grim op­le­vel­se for den midtjy­ske klub.

BSV er hav­net i en re­gu­la­er ma­re­ridts­pul­je og skal op mod de fem stør­ste fa­vo­rit­ter til Cham­pions Le­ague-tit­len: Pa­ris Saint-Ger­main, Veszprem, Bar­ce­lo­na, Ki­el og Flens­burg-Han­dewitt. Der­u­d­over er pol­ske Wisla Plo­ck, som og­så ri­mer på klas­se, og så en­de­lig de lidt me­re spi­se­li­ge Ka­det­ten Schaf­f­hau­sen med i pulj­en. BSV ÅB­NER PÅ ude­ba­ne i af­ten mod schweizi­ske Schaf­f­hau­sen, og selv om det er for me­get at ta­le om en drøm­mestart, er li­ge net­op af­te­nens op­gør dog en sja­el­den mu­lig­hed for at få dan­ske po­int på tav­len. Ja, det er egent­lig kun hjem­me­kam­pen mod schweizer­ne, hvor jeg kan få øje på en stør­re chan­ce for po­int i en pul­je, hvor BSV står til flere om­gan­ge stor­prygl.

Fak­tisk skal BSV gø­re sig en­dog rig­tigt uma­ge for at kom­me igen­nem den­ne ud­ga­ve af Cham­pions Le­ague med skin­det på na­e­sen. Det bli­ver – for­hå­bent­lig – ik­ke så slemt som for fi­re år si­den, da BSV løb ind i 10 nederlag i 10 kam­pe i selv­sam­me tur­ne­ring. Men det kan na­e­sten ik­ke und­gås, at fryg­ten for en lig­nen­de yd­my­gel­se vil va­e­re til ste­de med tan­ke på mod­stan­der­nes ek­stremt hø­je ni­veau. Og­så selv om klub­ben si­den den­gang er vok­set be­trag­te­ligt i for­hold til vin­de­rat­ti­tu­de. VIR­KE­LIG­HE­DEN ER, AT BSV vil va­e­re chan­ce­løs i flere kam­pe, og det kom­mer til at kra­e­ve stor men­tal styr­ke at op­ret­hol­de gej­sten og mo­ti­va­tio­nen, i takt med at grup­pe­spil­let skri­der frem. Men i end­nu hø­je­re grad kom­mer det til at kra­e­ve enor­me fy­si­ske res­sour­cer at kom­me gen­nem grup­pe­spil­let på en god må­de og sam­ti­dig hol­de snu­den i spo­ret i den hjem­li­ge liga og po­kal­tur­ne­rin­gen. Én ting er, at de man­ge rej­ser, BSV skal ud på, ta­e­rer på krop­pen. No­get an­det er, at man i hver ene­ste kamp kom­mer op mod klub­ber, som rå­der over va­e­sent­lig stør­re fy­sik, flere spil­le­re og ge­ne­relt ba­re me­re klas­se – bort­set alt­så fra Schaf­f­hau­sen.

Der­for vil hver ene­ste kamp kra­e­ve en kraf­tan­stren­gel­se af de helt sto­re. Og­så ba­re for at be­gra­en­se ne­der­la­get.

Jeg tal­te med en cen­tral kil­de i klub­ben, som me­get ram­men­de sag­de:

»Vi kan sag­tens ha­ve tabt med syv og så stå til­ba­ge og sy­nes, at vi har spil­let en rig­tig flot kamp.« MED TAN­KE PÅ, at BSV har få­et en smal­le­re trup hen over som­me­ren, kan jeg godt ha­ve min frygt for, hvor­dan hol­det står ru­stet til det hår­de pro­gram, der i ven­te. Ale­ne i ef­ter­å­ret skal klub­ben spil­le he­le 32 kam­pe! Og jeg kan sag­tens fo­re­stil­le mig, at det kom­mer til at ko­ste i den dan­ske liga.

Jeg ved, at der in­ter­nt i klub­ben er en an­den op­fat­tel­se. Her drøm­mer man om en sen­sa­tio­nel plads i ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne, el­ler at man som mini­mum kan få en stor skalp un­der­vejs. Og så vil man bru­ge del­ta­gel­sen i den for­nem­ste tur­ne­ring til at op­ti­me­re over he­le linj­en, så klub­ben som hel­hed ryk­ker sig et skridt ta­et­te­re mod den eu­ro­pa­ei­ske top. På al­le pa­ra­me­tre. Det er jo kun po­si­tivt, at til­gan­gen er så­dan hos BSV, og så­dan skal det na­tur­lig­vis og­så va­e­re – jeg til­la­der mig ba­re at va­e­re en smu­le be­kym­ret i for­hold til de sport­s­li­ge kon­se­kven­ser. JEG AN­ER­KEN­DER, AT jeg ik­ke just ly­der spe­ci­elt po­si­tiv, og jeg hå­ber da for bå­de BSV og dansk hånd­bolds skyld, at jeg ta­ger fejl. Vir­ke­lig­he­den er ba­re, at KIF Kol­ding Kø­ben­havn for et år si­den kna­ek­ke­de nak­ken i Cham­pions Le­agu­es nye struk­tur – hvor der er to ek­stremt sta­er­ke grup­per og to CHAM­PIONS LE­AGUE

Pa­ris Saint-Ger­main, Bar­ce­lo­na, Veszprem, THW Ki­el, Flens­burg-Han­dewitt, Wisla Plo­ck, Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg, Ka­det­ten Schaf­f­hau­sen

GRUP­PE A: GRUP­PE B:

Vard­ar Skopje, Rhe­in-Neck­ar Löwen, Vi­ve Ki­el­ce, Pi­ck Sze­ged, Za­greb, Cel­je, Mes­hkov Brest, Kri­sti­an­stad

GRUP­PE C:

La Rio­ja, Me­ta­lurg, Chek­hovskie Med­ve­di, Mont­pel­li­er, El­ve­rum, Ta­tran Presov

GRUP­PE D:

Nan­tes, TTH Holste­bro, Mo­tor Za­por­ozhye, Besik­tas, Di­na­mo Buca­re­sti, ABC/UMin­ho

FORMAT:

I grup­per­ne spil­ler al­le mod hin­an­den bå­de ude og hjem­me. Vin­der­ne af grup­pe A og B går di­rek­te i kvart­fi­na­ler­ne, mens num­mer 2-6 kva­li­fi­ce­rer sig til knald el­ler fald-kam­pe om at kom­me blandt de sid­ste ot­te. Et­ter­ne og to­er­ne i grup­pe C og D mø­des i to play­off-kam­pe om at kom­me blandt de 12 hold, der ka­em­per om plad­ser­ne i kvart­fi­na­ler­ne. sva­ge­re grup­per – og det var end­da med en mar­kant me­re ru­ti­ne­ret og i mi­ne øj­ne og­så sta­er­ke­re trup end BSVs i den­ne sa­e­son.

Den struk­tur dik­te­rer, at den dan­ske me­ster får det me­get van­ske­ligt, mens der er flere suc­ces­op­le­vel­ser at hen­te i det ned­re lag, hvor sølvvin­der­ne TTH Holste­bro er pla­ce­ret og på søn­dag åb­ner mod Di­na­mo Buca­re­sti. Det kan vir­ke en smu­le ulo­gisk, men det er nu en­gang den mo­del, det eu­ro­pa­ei­ske hånd­bold­for­bund har valgt.

Ti­den må så vi­se, om det bli­ver en kost­bar og ydmygende om­gang for BSV, el­ler om de er i stand til at over­ra­ske po­si­tivt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.