Den gu­le ubåd hin­dre­de Real-re­kord

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter 16 liga­kam­pe i tra­ek med sej­re stop­pe­de sti­men for Real Madrid i af­tes. Her lyk­ke­des det nem­lig for Vil­lar­re­al at få 1-1 med hjem. Der­med mis­se­de Real Madrid mu­lig­he­den for at slå re­kor­den for flest liga­sej­re i tra­ek.

Kon­ge­klub­ben hav­de el­lers Ga­reth Ba­le og Cri­sti­a­no Ronaldo med til­ba­ge på hol­det ef­ter ska­der, men det hjalp ik­ke stor­klub­ben. I før­ste halv­legs over­tid var Vil­lar­re­al kom­met for­an på et straf­fes­parks­mål af Bru­no, ef­ter Ser­gio Ra­mos hav­de haft hånd på bol­den. Selv sam­me Ra­mos gjor­de ska­den god igen to mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg, da han ud­lig­ne­de ef­ter et hjør­ne­s­park.

Pio­ne Si­sto og Da­ni­el Wass star­te­de beg­ge in­de, da Cel­ta Vi­go fik sa­e­so­nens før­ste liga­sejr med 2-1 over Spor­ting Gi­jón. Si­sto lag­de end­da op til 1-0-må­let.

Stor­kam­pen mel­lem FC Bar­ce­lo­na og At­léti­co Madrid var ik­ke fa­er­dig­spil­let ved re­dak­tio­nens slut­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.