Spø­gel­set på Mestal­la

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAN­DI­DAT Mi­cha­el Laud­rup kom i we­e­ken­den i mod­vind, da han som eks­pert­kom­men­ta­tor på tv­ka­na­len beIN Sports, kri­ti­se­re­de Ney­mar. Nu kan dan­ske­ren snart kom­me til at stå an­sigt til an­sigt med den bra­si­li­an­ske bol­de­kvi­li­brist. I hvert fald spø­ger den tid­li­ge­re tra­e­ner for Ge­ta­fe og Mall­orca på Mestal­la, hvor han er ble­vet sat i for­bin­del­se med det le­di­ge tra­e­ner­sa­e­de i tra­di­tions­klub­ben Va­len­cia, der ef­ter en elen­dig sa­e­son­start har fy­ret Pako Ay­estarán.

Ryg­te­møl­len er be­gyndt at ma­le med mu­li­ge em­ner til at ef­ter­føl­ge den fy­re­de i tra­di­tions­klub­ben, som sid­ste år end­te på 12.-plad­sen, men i den­ne sa­e­son ind­til nu har få­et fi­re nederlag i li­ge så man­ge kam­pe.

Mi­cha­el Laud­rup er ik­ke blandt de nav­ne, der bli­ver na­evnt i før­ste om­gang. Men man skal ik­ke un­der­vur­de­re Laud­rups mu­lig­he­der for at over­ta­ge det le­di­ge tra­e­ner­sa­e­de. Che­fre­dak­tø­ren for det lo­ka­le web­s­i­te no­stre­sport.com brin­ger på Twit­ter Laud­rup i spil. Javi­er Ca­stel­la­nos me­ner at vi­de, at Laud­rup har me­re op­bak­ning i Va­len­cia-le­del­sen, end man fo­re­stil­ler sig.

’Den mest po­pu­la­e­re: #Vil­lasBoas. Den som kan ha­ve me­re støt­te, end man skul­le tro: #Laud­rup,’ skri­ver Javi­er Castal­la­nos med hen­vis­ning til po­rtu­gi­si­ske Andre Vil­las-Boas, der i øje­blik­ket er ar­bejds­løs ef­ter se­ne­st at ha­ve va­e­ret tra­e­ner for rus­si­ske Ze­nit Sankt Pe­ters­borg.

El Mun­do Depor­ti­vo me­ner og­så at vi­de, at Laud­rup er et af nav­ne­ne, som er ta­et på job­bet i Va­len­cia. Her bli­ver Vil­las-Boas, Mar­ce­li­no Garcia Toral, der kort før sa­e­son­start blev fy­ret i Vil­lar­re­al, og Laud­rup na­evnt som de tre fa­vo­rit­ter til tra­e­ner­po­sten. ’Po­si­tivt og trist’ BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Mi­cha­el Laud­rup og hans agent, Bayram Tutum­lu. I en e-mail til Ek­stra Bla­det skri­ver Laud­rup dog iføl­ge avi­sen føl­gen­de:

’Det er på sam­me tid po­si­tivt som trist, når man bli­ver na­evnt i for­bin­del­se med et job i fod­bold­ver­de­nen, når sa­e­so­nen er gå­et i gang,’ skri­ver Mi­cha­el Laud­rup i en mail til Ek­stra Bla­det.

’Po­si­tivt for­di man bli­ver na­evnt til et job, som rig­tigt man­ge per­so­ner ger­ne vil ha­ve. Man skal hu­ske på, at der kun er 20 af den slags job i de fle­ste fod­bold­lan­de. Alt­så i den bed­ste ra­ek­ke. Trist for­di det of­te be­ty­der, at en kol­le­ga er ble­vet fy­ret fra sit job, hvil­ket na­tur­lig­vis er et fag­ligt nederlag for den per­son, uan­set hvor me­get man så får i ’gyl­dent hånd­tryk’,’ ud­dy­ber han. Når det ga­el­der sit eget kan­di­da­tur Der er in­gen grund til at gå ind i spe­ku­la­tio­ner, hvil­ket jeg der­for vil af­hol­de mig fra til job­bet i Va­len­cia skri­ver Mi­cha­el Laud­rup, der se­ne­st var tra­e­ner for Lek­hwiya i Qa­tar:

’Der er in­gen grund til at gå ind i spe­ku­la­tio­ner, hvil­ket jeg der­for vil af­hol­de mig fra.’

Va­len­cia ejes af Sin­ga­po­re-rig­man­den Pe­ter Lim, og han blan­der sig me­get i drif­ten af klub­ben. Så­le­des ind­sat­te han den tid­li­ge­re Man­che­ster Uni­ted-pro­fil Gary Ne­vil­le som tra­e­ner i de­cem­ber sid­ste år, selv om eng­la­en­de­ren ik­ke hav­de an­den tra­e­ne­rer­fa­ring end at ha­ve va­e­ret til­knyt­tet det en­gel­ske lands­hold som as­si­stent. El­lers hav­de han pri­ma­ert gjort sig som me­get respek­te­ret eks­pert­kom­men­ta­tor på en­gelsk tv.

Det va­re­de dog kun fi­re må­ne­der, in­den Ne­vil­le ’ef­ter gen­si­dig af­ta­le’ igen for­lod po­sten som ch­eftra­e­ner i Va­len­cia og blev af­løst af den nu fy­re­de Pako Ay­estarán.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.