’Hun tør ik­ke mø­de os’

BT - - NYHEDER -

SKUFFELSE har lan­get ud ef­ter blandt an­det i sin se­ne­ste bog.

Men for­fat­te­rens be­søg i lø­vens hu­le fl­op­pe­de, da hun aldrig mød­te op.

I den ud­ska­eld­te bog be­ret­ter Ka­ri­na Pe­der­sen om en hård op­va­ekst i et so­ci­alt ud­sat bo­lig­byg­ge­ri. Op­gø­ret med un­der­klas­sen er dog hav­net i en me­di­e­storm, ef­ter at der er ble­vet så­et tvivl om bo­gens tro­va­er­dig­hed. Der­for hav­de Fre­de­ri­cia Dag­blad ar­ran­ge­ret et of­fent­ligt de­bat­mø­de med Ka­ri­na Pe­der­sen.

Oprin­de­ligt var de­bat­ten pro­gram­sat til ons­dag i sid­ste uge. Om for­mid­da­gen af­ly­ste for­fat­te­ren dog med syg­dom som be­grun­del­se. Ar­ran­ge­men­tet blev i ste­det ryk­ket til i går klok­ken 19, men i sid­ste øje­blik – ti mi­nut­ter in­den mø­de­ts be­gyn­del­se – send­te Ka­ri­na Pe­der­sen af­bud per mail. Her skrev hun uden yder­li­ge­re for­kla­ring, at hun var langt fra Fre­de­ri­cia og først kun­ne va­e­re frem­me 20.30, halvan­den ti­me for sent.

Mø­det blev der­for af­lyst, og de frem­mød­te måt­te gå skuf­fe­de hjem. ’Hun gri­ner ad os’ En af dem, der var skuf­fet over Ka­ri­na Pe­der­sens for­svin­dings­num­mer, var 58-åri­ge Sus­an­ne Hen­nings­en, der har bo­et i Korska­er­par­ken i over 11 år.

»Jeg er sik­ker på, Ka­ri­na Pe­der­sen sid­der og gri­ner ad os nu. Hun får me­re me­di­eom­ta­le og kan sa­el­ge end­nu flere bø­ger, men er ube­høv­let nok til ik­ke at mø­de op. Jeg tror ik­ke, hun hav­de ner­ver­ne til at mø­de os, der rent fak­tisk bor i om­rå­det,« si­ger Sus­an­ne Hen­nings­en. Og­så hen­des ve­nin­de, 65-åri­ge In­ge Han­sen, vil­le ger­ne ha­ve spurgt Ka­ri­na Pe­der­sen, hvor­for hun har kri­ti­se­ret Korska­er­par­ken. In­ge Han­sen har bo­et i Korska­er­par­ken i 43 år og bo­e­de der og­så den­gang, Ka­ri­na Pe­der­sen trå­d­te si­ne bar­nesko her. In­ge Han­sens dat­ter gik så­gar i pa­ral­lelklas­se med Ka­ri­na Pe­der­sen.

»Jeg kan ik­ke gen­ken­de det bil­le­de, Ka­ri­na Pe­der­sen har be­skre­vet i me­di­er­ne. Og jeg har alt­så bo­et i om­rå­det i 43 år. Nu vi­ser det sig og­så, at hun ik­ke tør mø­de os be­bo­e­re. Hun er må­ske klar over, at hun har over­skre­det nog­le gra­en­ser. At det ik­ke la­en­ge­re er så­dan i om­rå­det og må­ske aldrig har va­e­ret det,« si­ger In­ge Han­sen.

Vi for­søg­te at få en kom­men­tar fra Ka­ri­na Pe­der­sen om af­te­nens af­lys­ning, men det lyk­ke­des ik­ke at få fat i hen­de in­den avi­sens de­ad­li­ne.

FO­TO: BO AMSTRUP, NILS MEILVANG

Det plan­lag­te de­bat­mø­de i Fre­de­ri­cia fl­op­pe­de fa­elt, da Ka­ri­na Pe­der­sen meld­te af­bud blot 10 mi­nut­ter in­den, at mø­det skul­le be­gyn­de. Skuf­fel­sen var stor blandt de frem­mød­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.