NU SKAL LØKKE

BT - - NYHEDER -

OPBRUD I BLÅ BLOK for­sør­ge sig selv, og at kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge skal ud­vi­ses ef­ter før­ste dom.

Selv om hun og­så un­der­stre­ger, at hun vil va­el­te en bor­ger­lig stats­mi­ni­ster, kan Løkke lø­be ind i pro­ble­mer, før­end han aner. Ryg­ter om stram­mer­fløj­en Bå­de i Ven­stre og i Dansk Fol­ke­par­ti spe­ku­le­res der li­ge nu i, om flere med­lem­mer af DF vil la­de sig fri­ste til at gå over til Nye Bor­ger­li­ge og der­med sik­re det ny par­ti øje­blik­ke­lig re­pra­e­sen­ta­tion i Fol­ke­tin­get.

Kil­der i de to par­ti­er ha­ef­ter sig ved, at stram­mer­fløj­en i Dansk Fol­ke­par­ti i vidt om­fang de­ler hold­nin­ger med Per­nil­le Ver­mund. Stram­mer­fløj­en om­fat­ter folk som Ma­rie Krarup, Kim Chri­sti­an­sen, Pia Adelste­en, Ib Poul­sen, Chri­sti­an Lang­bal­le og Alex Ahrendt­sen.

Flere af dem øn­sker li­ge­som Nye Bor­ger­li­ge en stram­me­re ud­la­en­din­gepo­li­tik med en ben­hård kri­tik af is­lam i al­le si­ne af­skyg­nin­ger. Der­til kom­mer, at flere af dem og­så øn­sker, at Dan­mark skal føl­ge Stor­bri­tan­ni­en og mel­de sig helt ud af EU.

Fo­re­lø­big er al snak om par­ti­hop ren spe­ku­la­tion, men ba­re det, at man er be­gyndt at snak­ke om det, vi­ser, at nervø­si­te­ten er be­gyndt at bre­de sig i blå blok.

DFs ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Mar­tin Hen­rik­sen op­fat­ter det nye par­ti som et frisk pust.

»Det kan man sag­tens si­ge. Det er al­tid spa­en­den­de, når der kom­mer nye par­ti­er,« si­ger han.

Mar­tin Hen­rik­sen har be­ma­er­ket, at Nye Bor­ger­li­ge kal­der DFs ud­la­en­din­gepo­li­tik for blød­sø­den. Den på­stand vil han ik­ke ha­ve sid­den­de på sig.

»Det kan en­hver jo kom­me og si­ge. Jeg sy­nes fak­tisk, at de­res ud­la­en­din­gepo­li­tik er lidt me­re lem­pe­lig end vo­res. Men det får vi jo rig lej­lig­hed til at dis­ku­te­re i den kom­men­de tid, og så må va­el­ger­ne på et tids­punkt ta­ge stil­ling til det. Det ta­ger vi med sinds­ro,« si­ger han.

Hvis et el­ler flere med­lem­mer af DFs fol­ke­tings­grup­pe hop­per af til Per­nil­le Ver­munds ny par­ti, kan det iføl­ge Jarl Cor­dua få ret uover­sku­e­li­ge kon­se­kven­ser for Løk­kes smal­le Ven­stre-re­ge­ring.

»Så kan alt ske, og val­get ryk­ker ta­et­te­re på. Det vil bli­ve helt ka­o­tisk for Løkke at skul­le for­hand­le sin 2025-plan. I den si­tu­a­tion kan det bli­ve nød­ven­digt at få ren­set luf­ten med et valg. Man kan og­så fo­re­stil­le sig, at Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl kun­ne ha­ve et øn­ske om at få ren­set luf­ten og få kvalt op­rø­ret,« si­ger Jarl Cor­dua.

Spørgs­må­let er, hvor­dan Per­nil­le Ver­mund vil re­a­ge­re, hvis en el­ler flere fol­ke­valg­te plud­se­lig ban­ker på hen­des dør. For et par da­ge si­den meld­te to kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re fra DF sig ind i hen­des par­ti.

En af dem var Vi­vi Jen­sen, som sid­der i re­gions­rå­det i Nord­jyl­land og i by­rå­det i Hjør­ring. Men hun meld­te sig hur­tigt ud igen, da hun fik la­est Nye Bor­ger­li­ges prin­cip­pro­gram. Vi­vi Jen­sen er før­tids­pen­sio­nist og fryg­ter, at par­ti­et vil ska­e­re i SU og kon­tant­hja­elp. Me­nings­fa­el­ler er vel­kom­ne Det er imid­ler­tid en helt an­den sag, hvis et el­ler flere med­lem­mer af Fol­ke­tin­get plud­se­lig sprin­ger over til det ny par­ti.

På det punkt er Per­nil­le Ver­mund min­dre klar i ma­e­let. Hun kan af go­de grun­de ik­ke for­hol­de sig til en hy­po­te­tisk si­tu­a­tion. Er det for ek­sem­pel folk, der vir­ke­lig bra­en­der for sa­gen, el­ler folk, der ba­re gør det af egoi­sti­ske grun­de?

»Hvis de støt­ter par­tiets pro­gram og vil gø­re en ind­sats for Nye Bor­ger­li­ge, vil de i ud­gangs­punk­tet va­e­re vel­kom­ne. Men det vil i sid­ste en­de va­e­re en ho­ved­be­sty­rel­ses­be­slut­ning,« si­ger hun. KUN­NE DE VA­E­RE NO­GET FOR NYE BOR­GER­LI­GE?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.