AEg­te­par dømt for at sny­de bo­ligsø­gen­de

BT - - NYHEDER -

FAENGSEL Et aeg­te­par på 28 og 55 år er af Ret­ten i Aar­hus ble­vet idømt faengsel i hen­holds­vis tre et halvt år og ét år og ni må­ne­der for om­fat­ten­de bo­ligs­vin­del. Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti.

I pe­ri­o­den fra ja­nu­ar 2016 til juli 2016 for­søg­te par­ret i 14 til­fa­el­de at ud­le­je lej­lig­he­der i Aar­hus og Kø­ben­havn, som de ik­ke hav­de rå­de­ret over.

Ni gan­ge hav­de par­ret held med at over­be­vi­se sa­ge­s­lø­se bo­ligsø­gen­de om at be­ta­le depo­si­tum på mel­lem 18.300 kro­ner og 56.250 kro­ner. I de re­ste­ren­de fem til­fa­el­de lyk­ke­des det ik­ke for den 55-åri­ge mand og 28-åri­ge kvin­de at fu­ske sig til flere pen­ge.

I alt tjen­te ae­g­te­par­ret 273.150 kro­ner på svind­len.

»Det er en gan­ske al­vor­lig straf, der vi­ser, at det bli­ver be­dømt hårdt, når man mis­bru­ger folks til­lid på den må­de, som de til­tal­te har gjort i den­ne sag,« si­ger an­kla­ger ved Østjyl­lands Po­li­ti Jes­per Faur­holt.

Svind­len blev op­da­get ved, at par­ret le­je­de sig til en lej­lig­hed i Aar­hus gen­nem Airb­nb.

Lej­lig­he­den for­søg­te de flere gan­ge at frem­le­je, og tre gan­ge frem­vi­ste de lej­lig­he­den for po­ten­ti­el­le le­je­re.

En op­ma­er­k­som bo­ligsø­gen­de blev dog mista­enk­som og fandt frem til, hvem der stod som ejer af lej­lig­he­den og kon­tak­te­de eje­ren for at hø­re, om det var rig­tigt, at den skul­le frem­le­jes.

Det var det som be­kendt ik­ke, og det fik eje­ren til at kon­tak­te po­li­ti­et.

AE­g­te­par­ret til­stod i ret­ten, at de hav­de fu­sket med le­je­bo­li­ger­ne. ud­lej­nings­por­ta­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.