Po­sten skal ud: 770 po­st­ar­bej­de­re fy­res

BT - - NYHEDER -

En ny fy­rings­run­de i Post Dan­mark be­ty­der, at ca. 520 an­sat­te i lø­bet af den kom­men­de uge får en fy­re­sed­del i hån­den.

Der­til kom­mer om­kring 250 po­st­ar­bej­de­re, som al­le­re­de er op­sagt og skal fra­tra­e­de in­den for de na­e­ste to må­ne­der, op­ly­ser Post Dan­mark, den dan­ske del af PostNord. Det be­ty­der, at Post Dan­mark sam­let skal si­ge far­vel til om­kring 770 an­sat­te, hvoraf de 520 ven­tes at fra­tra­e­de i marts 2017. Iføl­ge Hans Erik Lind­k­vist, chef for HR i Post Dan­mark, er der be­hov for at re­du­ce­re i me­d­ar­bej­der­sta­ben, for­di dan­sker­ne sen­der mar­kant fa­er­re bre­ve til hin­an­den.

De nye fy­rin­ger om­fat­ter cir­ka 450 me­d­ar­bej­de­re, som om­de­ler post og ar­bej­der på sor­te­rings­cen­tra­ler og ter­mi­na­ler. Der­u­d­over fy­res ca. 70 ad­mi­ni­stra­ti­ve me­d­ar­bej­de­re. Fag­for­e­nin­gen HK fryg­ter flere fy­rin­ger i det nye år, når en aen­dring i moms­lo­v­giv­nin­gen be­ty­der, at Post Dan­marks moms­fri­ta­gel­se på pak­kepost bort­fal­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.