’Må­ske sku ha­ve solgt

BT - - NYHEDER -

1978: Land­mand­sprin­sen I 1978 fik den niåri­ge prins Jo­a­chim Scha­ck­en­borg Slot i Mø­geltøn­der i ju­le­ga­ve af det barn­lø­se par, lens­gre­ve Scha­ck og gre­vin­de Ka­rin. I 1993 flyt­te­de prin­sen ind på slot­tet. 1995: Renove­ring i fol­ke­ga­ve I for­bin­del­se med prins Jo­a­chim og hans da­va­e­ren­de hu­stru Ale­xan­dras bryl­lup i novem­ber 1995 modt­og par­ret 13 mio. kr. i fol­ke­ga­ve. Pen­ge­ne blev brugt til en om­fat­ten­de renove­ring af Scha­ck­en­borg. 2004: Ka­er­lig­he­den brast Den 22. sep­tem­ber 2004 med­del­te hof­fet, at Jo­a­chim og Ale­xan­dra var ble­vet se­pa­re­ret ef­ter knap ti års ae­g­te­skab. Gre­vin­de Ale­xan­dra bo­sat­te sig i Kø­ben­havn med par­rets to dren­ge, prins Ni­ko­lai og prins Fe­lix. 2007: Gift igen I 2007 blev prins Jo­a­chim for­lo­vet med fran­ske Ma­rie Ca­val­li­er, som han hav­de dan­net par med – med et en­kelt pau­se – si­den 2005. 24. maj 2008 bli­ver de gift i Mø­geltøn­der Kir­ke. 2014: So long, Søn­derjyl­land... 1. juli 2014 solg­te prins Jo­a­chim Scha­ck­en­borg til en fond og flyt­te­de til Kø­ben­havn ’af fa­mi­lie­hen­syn’. Nog­le af kon­ge­hu­sets na­e­re ven­ner – Dan­foss-, Le­go- og Ec­co-fa­mi­li­er­ne – skød 100 mio. kr. i en ny fond, som i dag står for drif­ten af Scha­ck­en­borg. Prins Jo­a­chim selv har ind­skudt 13 mio. – sva­ren­de til stør­rel­sen af den fol­ke­ga­ve, han modt­og i 1995. 2014: Nyt ’slot’ Prins Jo­a­chim køb­te en vil­la i Klam­pen­borg nord for Kø­ben­havn i au­gust 2014. Pri­sen var 34,5 mio. kr., som prin­sen be­tal­te kon­tant. Si­den af­slø­re­de BT, at prin­ses­se Ma­rie ejer halv­de­len af det nye hjem. AERLIG PRINS I juli 2014 sag­de prins Jo­a­chim far­vel til li­vet som land­mand­sprins. En ska­eb­ne, der me­re el­ler min­dre blev ham på­lagt al­le­re­de som niårig, hvor han fik fora­e­ret Scha­ck­en­borg Slot. Sto­re­bror skul­le va­e­re kon­ge, Jo­a­chim bon­de. Ind­til alt­så den dag for lidt over to år si­den, hvor hof­fet med­del­te, at det håb­løst for­ga­el­de­de søn­derjy­ske slot var ble­vet over­dra­get til en fond, Scha­ck­en­borg Fon­den. Fon­den blev op­ret­tet af fa­mi­li­er­ne bag Dan­foss, Le­go og Ec­co, der al­le har ta­et­te bånd til kon­ge­hu­set, og de skød til­sam­men 100 mio. kro­ner i fon­den. Med et snup­tag for­vand­le­des Jo­a­chims ga­eld på 42 mio. kro­ner til et en­dog me­get flot over­skud.

Den­gang hed det sig, at det pri­ma­ert var af ’fa­mi­lie­hen­syn’, at den nu 47-åri­ge Jo­a­chim, hans ko­ne, prin­ses­se Ma­rie, og par­rets to børn, sy­våri­ge prins Hen­rik og prin­ses­se At­he­na på fi­re, valg­te at ryk­ke de kon­ge­li­ge telt­pa­e­le op og slå sig ned i Klam­pen­borg, ta­et på prins Jo­a­chims to ae­ld­ste dren­ge, prins Ni­ko­lai og prins Fe­lix, der ind­til for ny­lig bo­e­de med de­res mor på Øster­bro.

Selv har Jo­a­chim imid­ler­tid aldrig kom­men­te­ret hver­ken sal­get el­ler flyt­nin­gen, men det gør han nu.

I et in­ter­view med Bør­sen i går for­tal­te prin­sen, at ste­det med åre­ne ud­vik­le­de sig til ’kviks­and’ – bå­de for fa­mi­li­en og for­ret­nin­gen.

Al­li­ge­vel var det, iføl­ge Jo­a­chim, en me­get sva­er be­slut­ning at sa­el­ge slot­tet.

»Det var et op­gør med eg­ne am­bi­tio­ner og il­lu­sio­ner, at det, man egent­lig hav­de sat sig for skul­le va­e­re ens livs­ger­ning og renom­mé, ik­ke ba­re skul­le ta­ges op til re­vi­sion, men fak­tisk og­så aen­dres. Det var at stå an­sigt til an­sigt med en vir­ke­lig­hed, som de fa­er­re­ste må­ske var helt klar over,« forta­el­ler han. 10 mil­li­o­ner go­de grun­de Han er­ken­der, at han selv har en del af skyl­den. For, som han si­ger, ’af 10 mio. go­de grun­de var jeg ik­ke nok til ste­de i virk­som­he­den’.

»Må­ske skul­le jeg ha­ve gjort op Der bli­ver ved med at va­e­re de­bat om ham og hans rol­le, og hvor me­get han ar­bej­der, som der ik­ke vil­le ha­ve va­e­ret, hvis han var ble­vet i Søn­derjyl­land no­get før: Står det her mål med vir­ke­lig­he­den? Er der hold i det her?,« ly­der det ae­r­ligt til Bør­sen fra den nu for­hen­va­e­ren­de land­brugs­prins, der i dag ar­bej­der som sa­er­lig sag­kyn­dig i for­sva­ret. Et job, han har va­re­ta­get si­den novem­ber, og som han og­så forta­el­ler om i in­ter­viewet.

Be­slut­nin­gen om at sa­el­ge Scha­ck­en­borg blev iføl­ge Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, der er hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert, truf­fet ef­ter nø­je over­vej­el­ser i kon­ge­hu­set, hvor man hav­de vur­de­ret, at Jo­a­chims øko­no­mi­ske pro­ble­mer kun vil­le bli­ve va­er­re. Men kon­ge­hu­set hav­de na­ep­pe for­ud­set, pra­e­cis hvor upo­pu­la­er flyt­nin­gen vil­le bli­ve. Tid til en for­kla­ring

»Når prins Jo­a­chim ta­ler ud om det nu, er det for­di, der er be­hov for det. Der bli­ver ved med at va­e­re de­bat om ham og hans rol­le og om, hvor me­get han ar­bej­der, som der ik­ke vil­le ha­ve va­e­ret, hvis han var ble­vet i Søn­derjyl­land,« si­ger Hov­bak­ke Sø­ren­sen, der me­ner, at Jo­a­chim oprin­de­ligt var til­ta­enkt rol­len som kon­ge­hu­sets re­pra­e­sen­tant i provin­sen.

Og­så Su­ne Bang, der er di­rek­tør for kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Kø­ben­havn, ro­ser Jo­a­chim for at forta­el­le om si­ne be­va­eg­grun­de for sal­get.

»Det er klogt gjort. Der har va­e­ret man­ge skri­ve­ri­er om Scha­ck­en­borg, og nu forta­el­ler han sin ver­sion og dét på en me­get men­ne­ske­lig må­de, som jeg tror, man­ge kan iden­ti­fi­ce­re sig med. Det er med til at gi­ve et me­re nu­an­ce­ret bil­le­de af ham,« slår han fast.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.