9.450 ulov­li­ge ka­nonslag ko­ster to år bag trem­mer

BT - - NYHEDER -

DOM Fi­re per­so­ner er tors­dag af Ret­ten i Oden­se ble­vet kendt skyl­di­ge i over­tra­e­del­se af fyr­va­er­ke­ri­loven. Ho­ved­bag­man­den, en 45-årig mand, blev idømt to års ube­tin­get faengsel for at ha­ve pro­du­ce­ret og solgt sto­re ma­eng­der ulov­ligt fyr­va­er­ke­ri. De andre tre slap med be­tin­ge­de dom­me.

Den 45-åri­ge har tid­li­ge­re er­kendt, at han pro­du­ce­re­de fyr­va­er­ke­ri, men na­eg­te­de, at det brag­te andre i fa­re.

To af de døm­te fik to må­ne­ders be­tin­get faengsel, mens den tred­je per­son slap med en en­kelt må­neds be­tin­get faengsel.

»Jeg er gan­ske til­freds med dom­men. Den af­spej­ler ud­ma­er­ket den for­skel­li­ge grad af ak­ti­vi­tet og en­ga­ge­ment, de har haft i det, der er fo­re­gå­et,« si­ger spe­ci­a­lankla­ger Klaus Hol­ten Kri­sten­sen. Al­le fi­re modt­og dom­men. Sa­gen be­gynd­te, da Fyns Po­li­ti fandt 795 ki­lo ke­mi­ka­li­er og 9.450 fa­er­di­ge ka­nonslag i Krogs­bøl­le på Nord­fyn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.