Ja, dom­mer­ne smag­te ik­ke min ka­ge Nej, vi har bå­de go­de ka­ger og sjove ty­per

BT - - NYHEDER -

POUL HANCOCK

den en­gel­ske ud­ga­ve på BBC, er det et helt an­det pro­gram. Her går man ef­ter at ca­ste dem, der har kva­li­te­ter­ne. Her­hjem­me er det me­re et re­a­li­ty-show med sa­er­li­ge ty­per.

fo­kus på go­de ka­ger og sjove ty­per. Når vi va­el­ger del­ta­ge­re, vil vi ger­ne ha­ve, at de bå­de er go­de til at ba­ge og er go­de del­ta­ge­re. Til ca­stings te­ster vi de­res ba­ge­ev­ner sam­ti­dig med, at vi kig­ger på, om de for­mid­ler pro­gram­mets va­er­di­er godt. De skal ca­sting for at vi­se mi­ne ba­ge­ev­ner, men va­e­re gla­de, be­gej­stre­de, go­de ved hin­an­den og nog­le, dom­mer­ne smag­te aldrig på min ka­ge. Jeg hav­de man kan hu­ske. Vi vil og­så ger­ne ha­ve, at del­ta­ger­ne la­vet en stor tri­fli i et stort cog­nac-glas, som min er i for­skel­li­ge al­dre, og at Dan­mark re­pra­e­sen­te­res mor­mor la­ve­de den. Det hav­de ta­get mig fi­re da­ge at bredt geo­gra­fisk. Der er man­ge pa­ra­me­tre. Hvis de la­ve, og de andre del­ta­ge­re var me­get be­gej­stre­de. Og 10 dyg­tig­ste ama­tør­ba­ge­re i lan­det er fra Kø­ben­havn dom­mer­ne syn­tes, den var su­per og er 35 år, så er det ik­ke de 10, der flot. Må­ske smag­te de aldrig på Jeg kom kom­mer med. den, for­di jeg ik­ke hav­de en spa­en­den­de

til ca­sting per­son­lig hi­sto­rie. De andre del­ta­ge­re fik den til gen­ga­eld smagt, for at vi­se mi­ne og de kun­ne slet ik­ke for­stå, hvor­for

ba­ge­ev­ner, men jeg ik­ke kom med. Det var godt nok synd for de ka­e­re dom­me­re, at de dom­mer­ne smag­te ik­ke fik smagt den. Til gen­ga­eld var

aldrig på min ka­ge der en hånd­va­er­ker, der og­så delt­og i den ca­sting. Han tab­te sin ka­ge, in­den han skul­le vi­se den frem, og det så ik­ke godt ud. Men for­di han var en hånd­va­er­ker, der hav­de tabt sin ka­ge, syn­tes ca­ster­ne, at det var sjovt. Så han gik vi­de­re.

HVIS MAN SER JEG KOM TIL

se pro­gram­met sam­men med mi­ne børn og min ka­e­re­stes børn. Men jeg sy­nes og­så, ni­veau­et er me­get lavt den­ne gang. For ek­sem­pel når en del­ta­ger krav­ler rundt på gul­vet og la­ver sin ka­ge. Det kan ik­ke va­e­re hy­giej­nisk. Så­dan la­ver jeg i hvert fald ik­ke min ka­ge.

JEG ELSKER AT

SØ­REN OLSEN

VI HAR BÅ­DE

no­gen hem­me­lig­hed, at vi ger­ne vil un­der­hol­de. Men vi gør og­så me­get ud af at forta­el­le hi­sto­ri­er om ka­ger­ne. Vi va­el­ger ka­ger, der ap­pel­le­rer til dan­ske­re og dansk ka­ge­kul­tur. Hvem har ik­ke et for­hold til flø­de­bol­ler el­ler che­e­se ca­ke? Vi prø­ver at va­e­re om­hyg­ge­li­ge med, at det ba­ge­tek­ni­ske bli­ver en del af forta­el­lin­gen, og vi kom­mer rundt om en mas­se for­skel­li­ge tek­nik­ker. Så på den må­de er vi og­så et me­get bage­fag­ligt pro­gram.

DET ER IK­KE

ni­veau­et er fal­det. Vi vil­le ger­ne fra land med et or­dent­ligt brag, der­for har vi gi­vet del­ta­ger­ne nog­le sva­e­re ud­for­drin­ger. Vi vil­le ger­ne i gang med no­get spa­en­ding og dra­ma, så sva­er­heds­gra­den er skru­et op fra start af. Jeg kan af­slø­re, at del­ta­ger­ne går gen­nem en ri­ven­de ud­vik­ling. Så man kan godt gla­e­de sig til et højt ni­veau i pro­gram­met.

JEG SY­NES IK­KE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.