Pro­te­ster mod po­li­ti­drab før­te til 44 an­hol­del­ser

BT - - NYHEDER -

Mindst ni er kom­met til ska­de, her­un­der fi­re po­li­ti­folk, og 44 blev an­holdt i lø­bet af nat­ten til tors­dag i Char­lot­te i North Ca­ro­li­na. op­ly­ser by­ens po­li­ti­chef iføl­ge Reu­ters.

De vold­som­me de­mon­stra­tio­ner blev ud­løst af, at po­li­ti­et skød og dra­eb­te den 43-åri­ge sor­te mand, Keith Scott.

Ved de­mon­stra­tio­nen brug­te po­li­ti­et tå­re­gas, gum­mi­kug­ler og lyd­gra­na­ter for at op­lø­se de­mon­stra­tio­nen, ef­ter at nog­le af del­ta­ger­ne var be­gyndt at plyn­dre bu­tik­ker og ka­ste med sten, fla­sker og fyr­va­er­ke­ri.

Til­stan­den er fort­sat al­vor­lig for en de­mon­strant, der blev sår­et af skud. Oprin­de­lig lød det, at den sår­e­de var ble­vet skudt af en ci­vil. Men po­li­ti­chef Put­ney ud­ta­ler nu:

»Vi ef­ter­for­sker det for at fin­de sand­he­den, så godt som be­vi­ser­ne nu kan.«

Han op­ly­ser li­ge­le­des, at man vil of­fent­lig­gø­re en vi­deo af ha­en­del­sen med Keith Scott, ’når der er tvin­gen­de grund’ til at gø­re det. Men det bli­ver ik­ke på nu­va­e­ren­de tids­punkt, til­fø­jer han.

USA ud­ar­bej­der ik­ke lands­da­ek­ken­de sta­ti­stik over po­li­ti­drab, men iføl­ge Map­ping Po­li­ce Vi­o­len­ce, som ar­bej­der imod po­li­ti­vold, er mindst 214 sor­te men­ne­sker – in­klu­siv Keith Scott - ble­vet dra­ebt af ame­ri­kansk po­li­ti si­den nytår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.