Youtu­be­re er de nye

BT - - NYHEDER -

VI­DEO

Vi­deo­ka­na­len YouTu­be er i dag ver­dens na­est­stør­ste sø­gepor­tal ef­ter Goog­le. Og dan­sker­ne hø­rer til de mest flit­ti­ge bru­ge­re.

De stør­ste nav­ne blandt de dan­ske YouTu­be-stjer­ner, og­så kal­det youtu­be­re, kan le­ve af de­res vi­deo­er.

Iføl­ge en me­di­e­un­der­sø­gel­se fra 2014 kom­mer 2,4 mio. dan­ske­re for­bi YouTu­be i lø­bet af en må­ned. Tal­let er nok ta­et på tre mio. i dag. Og det er isa­er de un­ge. 25 mi­nut­ter om da­gen Un­ge mel­lem 15 og 29 ser YouTu­be 25 mi­nut­ter om da­gen.

Til sam­men­lig­ning ser al­le dan­ske­re TV2 i 37 mi­nut­ter om da­gen i snit.

»I vir­ke­lig­he­den er den vig­tig­ste år­sag til YouTu­bes enor­me suc­ces, at bru­ger­ne ude­luk­ken­de er der af lyst. For­di de ser go­de hi­sto­ri­er. De un­ge, der op­tra­e­der på YouTu­be, gør det, for­di de vil un­der­hol­de,« si­ger Adri­an Lan­ger, di­rek­tør i bu­reau­et Splay, der står bag Guldt­u­ben.

Splay er et ud af to sto­re YouTu­be­netva­erk i Dan­mark. Det an­det hed­der Ma­ze.

De ar­bej­der sam­men med og for bl.a. Julie So­fia, Ras­mus, Ar­min, Car­la Mi­ck­el­borg og Kri­sti­na Slo­th.

Ar­min har f.eks. na­e­sten 230.000 så­kald­te el­ler abon­nen­ter. Alt­så føl­ge­re, der ser hans man­ge vi­deo­er med hi­sto­ri­er fra hans hver­dag.

Det er no­gen­lun­de li­ge så man­ge, som så FCK spil­le mod F.C. Por­to i sid­ste uge på 3+ og det mest se­te pro­gram på TV2 Char­lie, ’Le­gen­der­ne’.

De stør­ste nav­ne blandt de un­ge dan­ske YouTu­be-stjer­ner le­ver af det. Men end­nu er vi me­get langt fra til­stan­de som youtu­be­ren Mi­chel­le Phan, der iføl­ge For­bes er god for na­e­sten tre mia. kr.

Dan­ske youtu­be­re tje­ner mel­lem 10 og 15.000 kr. om må­ne­den i an­non­ce­kro­ner for hver mil­li­on vis­nin­ger af de­res vi­deo­er.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger tje­ner de stør­ste nav­ne rundt reg­net 50.000 kr. om må­ne­den på den må­de. Sponso­rer be­ta­ler Men de helt sto­re pen­ge lig­ger i sponsora­ter. Og dem er der man­ge af. Når f.eks. ka­e­re­ste­par­ret Ro­bin Mad­sen og Sam­ri­ta Kaur vi­ser et Dis­ney-pro­dukt på de­res YouTu­be­ka­nal Ro­bin­sam­se, mod­ta­ger de et be­løb fra Dis­ney. Det sam­me ga­el­der Julie So­fia, når hun ta­ler om kos­me­tik-pro­duk­ter.

»Ge­ne­relt kan man si­ge, at dan­ske un­ge fo­re­tra­ek­ker dan­ske youtu­be­re. Det be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis at va­e­re sjovt, ba­re det forta­el­ler en god hi­sto­rie,« sva­rer Adri­an Lan­ger på spørgs­må­let om, hvad der isa­er til­tra­ek­ker un­ge dan­ske­re på YouTu­be. Vlog­ging »Såkaldt vlog­ging (blan­ding af blog­ging og vi­deo) er et me­get ud­bredt fa­eno­men blandt un­ge dan­ske­re. Man dre­jer ka­me­ra­et og ven­der det mod sig selv og forta­el­ler om sit liv, og hvad man bru­ger sin tid på. Men der er og­så en af de me­re over­ra­sken­de YouTu­be-suc­ce­ser ’Hvad kan jeg bli­ve?’ med Ras­mus Bro­ha­ve, hvor han un­der­sø­ger for­skel­li­ge kar­ri­e­re­mu­lig­he­der,« forta­el­ler Adri­an Lan­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.