Grøn­lands hår­de hund

BT - - NYHEDER -

70 ÅR I MOR­GEN Lars-Emil Jo­han­sen har som in­gen andre i me­re end fi­re år­ti­er pra­e­get grøn­land­sk po­li­tik og er­hvervs­liv. Han har sid­det på al­le de cen­tra­le po­ster i Lands­sty­ret, Landstin­get og Si­umut, som han er medstif­ter af. Og han har va­e­ret med­lem af Fol­ke­tin­get. Han, der er ud­dan­net som fol­ke­sko­lela­e­rer, be­fin­der sig fort­sat i mag­tens cen­trum i Grøn­land. Si­den 2013 har han va­e­ret for­mand for Landstin­get. Den vel­ta­len­de, skar­pe og ly­nen­de in­tel­li­gen­te po­li­ti­ker er kvik i replik­ken og en dre­ven tak­ti­ker. Han er og­så en hård hund, ja til ti­der en ky­ni­ker i det po­li­ti­ske spil. Va­el­te­de po­pu­la­e­re Mo­tz­feldt Lars-Emil Jo­han­sen ved man aldrig helt, hvor man har. Det var f.eks. en over­ra­skel­se for man­ge, da han i sin tid stil­le­de op til po­sten som lands­sty­re­for­mand. Grøn­lands le­der si­den hjem­mesty­rets ind­fø­rel­se i 1979, lands­sty­re­for­mand Jo­nat­han Mo­tz­feldt, blev i 1991 va­el­tet af LarsE­mil Jo­han­sen.

Det ske­te ved en dra­ma­tisk af­stem­ning i Si­umuts ho­ved­be­sty­rel­se, hvor Jo­han­sen stil­le­de op som ene­ste mod­kan­di­dat til Mo­tz­feldt.

Lars-Emil Jo­han­sen vandt du­el­len med én en­kelt stem­mes fler­tal og blev lands­sty­re­for­mand. Han sad som re­ge­rings­chef 1991-97. Mens den ka­ris­ma­ti­ske Jo­nat­han Mo­tz­feldt som re­ge­rings­chef blev en po­pu­la­er fol­ke­lig le­der, var den ik­ke na­er så fol­ke­li­ge lands­sty­re­for­mand Lars-Emil Jo­han­sen til gen­ga­eld sta­erk på de in­dre li­ni­er – i Lands­sty­ret, Landstin­get og Si­umut.

I en al­der af kun 24 år blev han i 1971 valgt til det da­va­e­ren­de Grøn­lands Lands­råd. De tre, Jo­nat­han Mo­tz­feldt, Mo­ses Olsen og LarsE­mil Jo­han­sen, blev kaldt hjem­mesty­rets fa­ed­re, for­di de var med til at ba­ne vej­en for hjem­mesty­ret.

Lars-Emil Jo­han­sen, der i Grøn­land aldrig hed­der an­det end LarsE­mil, var og­så med til at gø­re for­ar­bej­det til Grøn­lands selv­sty­re, der blev ind­ført i 2009. Gyl­dent hånd­tryk Han har haft man­ge ka­sket­ter. Fra lands­sty­re­med­lem til di­rek­tør, for­mand og be­sty­rel­ses­med­lem i virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner. I 2001 vak­te det stor op­sigt, da det kom frem, at Lars-Emil Jo­han­sen hav­de få­et et gyl­dent hånd­tryk på fem mio. kr. i for­bin­del­se med, at han fra­t­rå­d­te sin stil­ling som vi­ce­kon­cer­n­chef i det den­gang kri­se­ram­te hjem­mesty­re­e­je­de Roy­al Gre­en­land.

Landstings­for­mand Lars-Emil Jo­han­sens løn lig­ger i stør­rel­ses­or­de­nen én mil­li­on kr. om året. Ove­ni kom­mer fryn­s­e­go­der, her­un­der en fri­bo­lig.

Det er et stort par­cel­hus, der lig­ger i den mon­da­e­ne del af Nuuk-for­sta­den, Qin­ngor­put, som for­man­den be­ta­ler en lav skat af.

Lars-Emil Jo­hn­sen er en mun­ter, be­la­est og mu­sisk mand, der er en ha­bil har­moni­k­a­spil­ler. Han er og­så det na­tur­li­ge midt­punkt i en stor fa­mi­lie med børn- og bør­ne­børn.

Lars-Emil Jo­han­sen er ka­e­re­ste med lands­sty­re­med­lem Martha Lund Olsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.