Godt at va­e­re hjem­me

BT - - NYHEDER -

GENFORENING at jeg har va­e­ret ef­ter­lyst. Jeg har van­dret om nat­ten gen­nem mør­ket og hvilet mig om da­gen. Jeg tror, det er ble­vet til om­kring 33 ki­lo­me­ter hver nat,« si­ger hun til BT og ta­ger et sug me­re på ci­ga­ret­ten.

Det var ka­e­re­sten Tor­ben Pagh, som sta­er­kt be­kym­ret slog alarm til po­li­ti­et, da hund­en Tyr man­dag ef­ter­mid­dag vend­te hjem uden Kit. Hun fort­sat­te

Kit Hil­de­gaard An­der­sen kan godt li­de at van­dre i mør­ket om af­te­nen, men søn­dag be­slut­te­de hun spon­tant at fort­sa­et­te tu­ren. Og sat­te kurs mod Ri­be, der­fra mod Var­de – og hun end­te alt­så i Oks­bøl.

Hun øn­sker ik­ke over for BT at forta­el­le, hvad hen­des per­son­li­ge grub­le­ri­er har hand­let om. Det er pri­vat. Men lyk­ke­lig­vis er hun fun­det og uskadt.

Tor­ben Pagh, som sta­dig er me­get be­rørt, men og­så me­get let­tet over, at de uvis­se døgn er for­bi, si­ger lav­ma­elt:

»Det har va­e­ret hårdt. Og det kun­ne va­e­re gå­et helt galt. Men nu er hun hjem­me.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.