LØRDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ita­li­ensk wester­n­ko­me­die fra 1973.

Den al­dren­de re­vol­ver­helt Ja­ck Beaur­e­gard drøm­mer om at tra­ek­ke sig til­ba­ge og rej­se til Eu­ro­pa, men no­gen vil ham til livs, så han en­der i end­nu en ild­kamp. Snart er mod­stan­der­ne dø­de, for in­gen er hur­ti­ge­re på aftra­ek­ke­ren end Beaur­e­gard. In­gen hed­der og­så No­bo­dy, og det er nav­net på gav­f­la­ben, der vil lok­ke sin helt til et sid­ste op­gør med 150 sva­ert­be­va­eb­ne­de ban­dit­ter. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ser­gio Leo­ne. DR1 kl. 13.00 En­gelsk dra­ma fra 2013.

Film­stjer­nen Eliza­beth Tay­l­or in­vi­te­rer i 1982 sin to gan­ge eks­mand, Ri­chard Bur­ton, til sin 50 års fød­sels­dag for at over­ta­le ham til at med­vir­ke til en re­pre­mi­e­re på de­res fa­el­les te­a­ter­suc­ces, No­el Cowards 'Pri­vat­liv'. Bur­ton, der er ny­fo­rel­sket og ny­a­ed­ru­e­lig, er ik­ke spe­ci­elt in­ter­es­se­ret, men en­der med at si­ge ja, Og må­ske har Eliza­beth li­ge­som slad­der­pres­sen et håb om, at de to, li­ge­som de­res rol­ler i styk­ket, fin­der ud, at de er skabt for hin­an­den. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ri­chard Laxton. DR2 kl. 17.20 Ame­ri­kansk-tysk-tjek­kisk thril­ler fra 2005.

Fir­ma­et Ti­me Sa­fa­ri Inc. trans­por­te­rer ri­ge kun­der til­ba­ge til for­hi­sto­ri­ske ti­der, hvor de har chan­cen for at ned­la­eg­ge di­nosau­rer – dog un­der­lagt stren­ge reg­ler for ik­ke at for­styr­re evo­lu­tio­nen. En dag bry­der en af sa­fa­ri-del­ta­ger­ne reg­ler­ne, og gu­i­den Tra­vis og op­fin­de­ren So­nia må ka­em­pe mod ti­den, før den mo­der­ne ci­vi­li­sa­tion to­talt bry­der sam­men. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Pe­ter Hy­ams. Ka­nal 5 kl. 21.00 Ame­ri­kansk au­ten­tisk dra­ma fra 2002.

Frank W. Abag­na­le Jr. er en 16-årig high school-elev. Ef­ter at ha­ve ud­ført en dren­ge­streg i sko­len fin­der Frank på me­re pro­fi­tab­le må­der at nar­re andre og ud­gi­ver sig for at va­e­re en pi­lot, en la­e­ge og en ad­vo­kat. Un­der­vejs la­e­rer Frank at fa­bri­ke­re fal­ske checks, og han bru­ger sit ta­lent og sin char­me til at inkas­se­re me­re end 2,5 mil­li­o­ner dol­lars i fal­ske checks. Frank bli­ver dog sta­digt me­re dri­stig og kom­mer i FBI-agent Carl Han­rat­tys sø­ge­lys. Carl er fast be­slut­tet på at sa­et­te Frank bag lås og slå, men Frank la­der til at mo­re sig over at bli­ve jag­tet af Carl. Han går end­da så vidt, at han ind imel­lem rin­ger til Carl for at få en lil­le slud­der. Mens han ud­gi­ver sig for at va­e­re la­e­ge, fo­rel­sker Frank sig i Bren­da Strong og fri­er til hen­de. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ste­ven Spi­el­berg. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk actio­ne­ven­tyr fra 2011.

Kri­ge­ren og tor­deng­u­den Thor smi­des ud af gu­der­nes ver­den, As­gård, af sin far Odin på grund af sin ar­ro­gan­ce og sen­des til jor­den for at le­ve blandt men­ne­ske­ne. Her fo­rel­sker han sig i astro­fy­si­ke­ren Ja­ne Fo­ster (Port­man), og det bli­ver en op­le­vel­se, der be­ri­ger ham på man­ge må­der. Thors ny­fund­ne styr­ke kom­mer til at spil­le en af­gø­ren­de rol­le, når en skurk fra hans hjem­land sen­der mør­ke kra­ef­ter til jor­den. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ken­neth Bra­nagh. TV3+ kl. 22.15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.