SØNDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 2012.

Den le­gen­da­ri­ske ta­lentspej­der for ba­se­bal­l­hol­det The At­lan­ta Bra­ves, Gus Lo­bel, har pro­ble­mer med at til­pas­se sig den mo­der­ne vir­ke­lig­hed in­den­for sport­s­ver­de­nen – og sam­ti­dig be­gyn­der sy­net at svig­te ham. Hans chef og ven Pe­te øn­sker ik­ke at fy­re ham, og gi­ver der­for Gus en sid­ste chan­ce for at be­vi­se sit va­erd. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ro­bert Lorenz. TV 2 kl. 15.55 Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1994.

Bret Ma­ve­ri­ck er en gar­vet ha­s­ardspil­ler, der er vant til at ha­ve løk­ken om hal­sen. Han spil­ler nem­lig om alt, og­så om sit eget liv, og der­for en­der han ustand­s­e­ligt i de mest håb­lø­se si­tu­a­tio­ner. Ma­ve­ri­ck har dog en sa­er­lig ev­ne til at red­de sig ud af dis­se si­tu­a­tio­ner, og­så selv­om han har haft en rig­tig møgu­ge. Li­ge si­den han stød­te på det skøn­ne, men svi­ge­ful­de, fru­en­tim­mer An­na­bel­le Brans­ford, den død­sens­far­li­ge ban­dit An­gel og den gam­le ra­ev, she­rif Za­ne Coo­per, har han ik­ke haft an­det end bal­la­de og pro­ble­mer. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ri­chard Don­ner. Ka­nal 5 kl. 16.15 Fransk-spansk-ita­li­ensk western fra 1971.

Ban­dit­ter­ne Link og Gau­che over­fal­der et tog, der er på vej gen­nem det vil­de ve­sten med den ja­pan­ske am­bas­sa­dør om­bord. Må­let er at rø­ve en sen­ding guld, men Gau­che stja­e­ler og­så et va­er­di­fuldt samu­ra­isva­erd fra am­bas­sa­dø­ren, hvor­ef­ter han for­sø­ger at dra­e­be Link. Link over­le­ver imid­ler­tid, og sam­men med samu­rai­en Ku­ro­da sa­et­ter han ef­ter sin for­ra­e­de­ri­ske mak­ker. Med­vir­ken­de: DR2 kl. 17.10 In­struk­tion: Te­ren­ce Yo­ung. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014.

Na­ta­lie og Ni­ck er fru­stre­re­de over de­res mang­len­de held i ka­er­lig­hed. Ef­ter de beg­ge har ka­stet en mønt i en fon­ta­e­ne, be­gyn­der de at drøm­me om hin­an­den, men iføl­ge fon­ta­e­nens myto­lo­gi, har de kun en uge til at gø­re de­res drøm­me til vir­ke­lig­hed. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ken­ny Leon. TV3 PULS kl. 17.50 Ame­ri­kansk thril­ler fra 2014.

En lil­le grup­pe over­le­ven­de er ladt til­ba­ge, ef­ter mil­li­o­ner af men­ne­sker plud­se­lig for­svin­der, og he­le ver­den er ka­stet ud i ka­os og øde­la­eg­gel­se. Med­vir­ken­de: TV3 kl. 21.00 In­struk­tion: Vic Arm­strong. Dansk kri­mi­ko­me­die fra 1969.

God­mo­di­ge, klod­se­de Pe­ter Jen­sen bli­ver un­der et nat­ligt, uin­vi­te­ret be­søg i en vil­la over­ra­sket af en lil­le pi­ge i nat­kjo­le, Win­nie, som dog ik­ke rin­ger ef­ter po­li­ti­et, men i ste­det kra­e­ver at bli­ve red­det ud af si­ne skum­le kid­nap­pe­res klør. Så­le­des bli­ver Pe­ter og hans sam­bo, Erik, in­vol­ve­ret i en sag om her­o­in til tu­sin­der af kro­ner, som er gemt i pi­gens bam­se, og en ex­cen­trisk for­bry­der kal­det 'Fløjten' er sam­men med si­ne hånd­lan­ge­re yderst in­ter­es­se­ret i at få fin­gre i det va­er­di­ful­de tøj­dyr. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Carl Ot­to­sen. TV 2 Char­lie kl. 21.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.