An­dreas Cor­ne­li­us

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IK­KE TIL SALG Fe­de­ri­co San­tan­der har haft to an­sig­ter i den­ne sa­e­son. Et i Eu­ro­pa og et i Su­per­liga­en. I hvert fald ind­til i ons­dags mod Ran­ders. Og det var ik­ke en dår­lig dag for FC Kø­ben­havn-an­gri­be­ren at sa­et­te lidt ind på sin Su­per­liga-må­l­kon­to med to kas­ser i 2-2-kam­pen, for her blev den 25-åri­ge an­gri­ber sy­net helt ta­et af to af de stør­re klub­ber i Eu­ro­pa. Ever­ton og Ly­on sad iføl­ge BTs op­lys­nin­ger på la­eg­ter­ne i Ran­ders med det for­mål at få lidt flere no­ta­ter om Fe­de­ri­co San­tan­der.

San­tan­der har kun va­e­ret i FC Kø­ben­havn i 15 må­ne­der, og selv­om det før­ste hal­ve år var må­l­ma­es­sigt ma­gert, har han al­li­ge­vel ik­ke spil­let sig va­ek fra de eu­ro­pa­ei­ske stor­klub­bers ra­dar. Tva­er­ti­mod. In­ter­es­sen er stor, men FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken har in­gen in­ten­tio­ner om at slip­pe sin pa­ragu­ay­an­ske front­mand.

»Det er helt ude­luk­ket at sa­el­ge ham. Der bli­ver ik­ke no­get salg til vin­ter. Vi har et sport­s­ligt an­svar. Vi kan ik­ke ba­re sa­el­ge og sa­el­ge og sa­el­ge. Han har kun va­e­ret her halvan­det år, så det bli­ver ik­ke ak­tu­elt,« si­ger Sol­bak­ken til BT. »Jo, men så kom­mer vi op i astro­no­mi­ske be­løb. Det er, hvad jeg sy­nes.

Det er en win/ win-si­tu­a­tion.« FC Kø­ben­havn be­tal­te i sin tid om­kring 22,5 mil­li­o­ner kro­ner for Fe­de­ri­co San­tan­der, og al­le­re­de til vin­ter vil­le de alt­så kun­ne fler­dob­le an­gri­be­rens pris. Det er nem­lig ik­ke ba­re Ever­ton og Ly­on, der vi­ser in­ter­es­se. Fo­ku­se­rer på ba­nen På tirs­dag vil flere klub­ber va­e­re på plads i Te­lia Par­ken for at føl­ge San­tan­der og hold­kam­me­ra­ter­ne mod Club Brug­ge i Cham­pions Le­ague. Blandt andre Sun­der­land og Swan­sea har an­gi­ve­ligt meldt de­res an­komst til kam­pen.

Det er net­op Cham­pions Le­ague, der kan en­de med at få Stå­le Sol­bak­ken til at sluk­ke te­le­fo­nen i he­le ja­nu­ar. For med suc­ce­sen i Eu­ro­pa – her ta­ler vi mest af alt om kva­li­fi­ka­tio­nen til grup­pe­spil­let – bli­ver kø­ben­hav­ner­nes spil­le­re og­så te­stet på et ni­veau, som klub­ber fra de sto­re liga­er kan for­hol­de sig til.

Fe­de­ri­co San­tan­ders mål i den af­gø­ren­de Cham­pions Le­ague-play­off mod APOEL Ni­co­sia har na­ep­pe gjort no­get skidt for an­gri­be­rens mu­lig­he­der. Li­ge nu må han dog fo­ku­se­re på at sco­re flere mål for FC Kø­ben­havn. Lør­dag mod AGF og tirs­dag mod Club Brug­ge.

»Ja, det kan det godt va­e­re. Men nu må vi fo­ku­se­re på det, der sker på ba­nen og ik­ke det, der sker uden for,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken. Det er helt ude­luk­ket at sa­el­ge ham. Der bli­ver ik­ke no­get salg til vin­ter. Vi har et sport­s­ligt an­svar Stå­le Sol­bak­ken

til Car­diff Ci­ty hav­de haft en ha­es­bla­e­sen­de halvsa­e­son, hvor han ram­te det he­le. Og selv­om hans na­e­ste hal­ve år som fast se­ni­or i FCK ik­ke blev li­ge så god, blev han top­sco­rer i Su­per­liga­en, og Car­diff smed om­kring 75 mil­li­o­ner kro­ner ef­ter Cor­ne­li­us, der si­den skif­te­de til­ba­ge til FCK ef­ter et skuf­fen­de op­hold. til Schal­ke 04

og­så Chri­sti­an Poul­sen en ko­met­kar­ri­e­re i FCK. Han tog over, da Stå­le Sol­bak­ken på ae­r­ger­lig vis måt­te indstil­le kar­ri­e­ren, og hur­tigt blev han ik­ke ba­re en pro­fil i FCK, men og­så i Su­per­liga­en. Schal­ke 04 be­tal­te om­kring 57 mil­li­o­ner kro­ner, og si­den fik Poul­sen en flot in­ter­na­tio­nal kar­ri­e­re. til Lei­ce­ster Ci­ty

i Sve­ri­ge, og Sol­bak­ken var til at be­gyn­de med ik­ke sik­ker på, hvor han skul­le spil­le. Det end­te med at bli­ve på den cen­tra­le midt­ba­ne, og det var en helt god idé. For den gha­ne­si­ske spil­ler vi­ste med et par drøm­me­mål og et par uop­s­li­de­li­ge lun­ger, at han var god nok til et storskif­te til Lei­ce­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.