OPREJSNING

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

tra­eng­te vi til den­ne oprejsning,« sag­de midt­ba­ne­ve­te­ra­nen og til­fø­je­de.

»Sej­ren gi­ver os selv­til­lid, og stor ros til vo­res un­ge spil­le­re. De gør det alt­så rig­tigt godt.«

Men det var ik­ke kun dem, som Ras­mus Würtz gav et skul­der­klap ef­ter kam­pen.

»Jeg sy­nes og­så, at Kas­per Pe­der­sen fortje­ner et. Det er ik­ke til­fa­el­digt, at det er ham, der bli­ver mat­chvin­der. Han er ik­ke vo­res mest højtrå­ben­de. Men han er alt­så so­lid, og når han ved død­bol­de tra­ek­ker med op i mod­stan­der­nes straf­fes­parks­felt er der al­tid fa­re på fa­er­de. Hans ho­veds­mål mod Vi­borg var vel­ti­met,« sag­de Ras­mus Würtz, der i kam­pens sid­ste se­kun­der modt­og en ad­var­sel.

»Den var i or­den. Men det er po­k­kers uhel­digt, at jeg nu har ka­ran­ta­e­ne i vo­res na­e­ste kamp mod Sil­ke­borg,« sag­de han.

AaB-tra­e­ner Lars Søn­der­gaard gav Ras­mus Würtz ret i, at sej­ren var vig­tig.

»Det hav­de alt­så ik­ke va­e­ret sjovt at ta­be end­nu en­gang. Jeg sy­nes, vi spil­ler okay,« sag­de Lars Søn­der­gaard.

Til gen­ga­eld var Vi­borg-an­fø­rer Mik­kel Rask ik­ke til­freds.

»AaB stod la­en­ge­re til­ba­ge på ba­nen end vi på for­hånd hav­de ven­tet. Al­li­ge­vel kre­e­rer vi ik­ke nok fremad på ba­nen. Li­ge nu er jeg me­get fru­stre­ret,« sag­de han. Sej­ren gi­ver ar­bejds­ro i AaB »Vi er ef­ter 10. spil­ler­un­de so­lidt pla­ce­ret i Su­per­liga­ens top 6, og det er den målsa­et­ning, vi bud­get­te­rer med i den­ne sa­e­son,« sag­de AaBs sport­s­di­rek­tør Al­lan Gaar­de.

Og­så om­kring tra­e­ner­tea­met er der i den nord­jy­ske fod­bold­klubs le­del­se stor til­freds­hed.

»Af­ta­len med ch­eftra­e­ne­ren (Lars Søn­der­gaard, red.) er uop­si­ge­lig fra beg­ge par­ters ved­kom­men­de frem til na­e­ste som­mer. Her­ef­ter over­går han til en lø­ben­de kon­trakt. Men vo­res drøm er, at sam­ar­bej­det bli­ver lang­va­rigt. Han har jo vist, at han er dyg­tig til at lyt­te, gø­re ta­len­ter­ne pa­ra­te til Su­per­liga­en og sa­et­te et vel­fun­ge­ren­de tra­e­ner­team,« sag­de Al­lan Gaar­de, der i øje­blik­ket le­der med lys og lyg­te ef­ter en ny ta­lent­chef.

»Desva­er­re har Ja­cob Lar­sen med­delt, at han ef­ter me­re end ot­te år i AaB har få­et lyst til at prø­ve no­get nyt. Hans be­slut­ning er nø­je gen­nem­ta­enkt, og na­tur­lig­vis ac­cep­te­rer vi den. Der er in­gen tvivl om, at han har le­ve­ret et strå­len­de styk­ke ar­bej­de. Flere af spil­ler­ne i vo­res nu­va­e­ren­de Su­per­liga-trup, er nog­le han al­le­re­de spot­te­de, da de var ung­domsta­len­ter. Vi har en ra­ek­ke per­so­ner med spa­en­den­de fod­bold­bag­grund i kik­ker­ten, og for­hå­bent­lig har vi snart stil­lin­gen be­sat,« sag­de Al­lan Gaar­de. Sej­ren gi­ver os selv­til­lid, og stor ros til vo­res un­ge spil­le­re. De gør det alt­så rig­tigt godt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.