Po­li­ti mød­te talsta­er­kt op

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HØJRISIKO før­ste an­greb på klubhu­set på Ves­teg­nen.

Stem­nin­gen har der­for va­e­ret an­s­pa­endt i de kred­se i lø­bet af ugen, og i går af­tes fort­sat­te ha­er­va­er­ket til­sy­ne­la­den­de, da en pub med Lyng­by-fans blev ha­er­get. De tegn, som ger­nings­ma­en­de­ne ef­ter­lod sig, ty­der på, at der var ta­le om FCK-sym­pa­ti­sø­rer. An­s­pa­endt spa­en­ding Der­for mød­te po­li­ti­et op med et stort an­tal kampkla­ed­te be­tjen­te ved Lyng­by Sta­dion for at imø­de­kom­me et­hvert knyt­na­e­ve­slag, og det var ty­de­ligt at ma­er­ke på dem, at de tog trus­sels­bil­le­det sa­er­de­les al­vor­ligt.

Helt op til få mi­nut­ter før kamp­start var det an­s­pa­endt uden for sta­dion. Op mod 400 Brøndby-til­ha­en­ge­re klyn­ge­de sig sam­men ved ude­ba­ne­af­snit­tet, hvis ind­gangs­par­ti kort var øde­lagt, for­di en grup­pe på 2025 fans hop­pe­de ind over heg­net ved bil­let­lu­gen og kom ind uden at bli­ve vi­si­te­ret. Po­li­ti­et fik hur­tigt styr på tin­ge­ne uden dra­ma­tik, men man valg­te al­li­ge­vel at ud­sky­de kamp­tids­punk­tet til 20.10 og der­med for­sin­ke op­gø­ret med 10 mi­nut­ter for at va­e­re på den sik­re si­de.

Po­li­ti­et slap - i hvert fald in­den avi­sens de­ad­li­ne - for at ta­ge magt­mid­ler i brug. Der har va­e­ret nog­le spa­en­din­ger i mil­jø­et, og de for­hold di­men­sio­ne­re­de vi ef­ter. Ef­ter­ret­nin­ger­ne vi­ste, at vi kun­ne for­ven­te til­ha­en­ge­re af FC Kø­ben­havn, men vi har ik­ke set dem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.