’Vi skal ba­re over­le­ve’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MÅDEHOLD Den for­gang­ne suc­ces­sa­e­son, der end­te med et sa­et na­er­mest sen­sa­tio­nel­le sølv­me­dal­jer, har ik­ke få­et Søn­derjy­ske til at ba­ske løs med de sto­re arm­be­va­e­gel­ser. Yd­myg­hed er sta­dig ko­de­or­det i Ha­der­s­lev og om­egn. Det for­tal­te ch­eftra­e­ner Jakob Mi­chel­sen, ef­ter at Søn­derjy­ske i af­tes be­sej­re­de OB med 1-0 på eget gra­es.

»Målsa­et­nin­gen er, som den al­tid er i Søn­derjy­ske. Vi skal ba­re over­le­ve. Og jeg ved, at kas­se­re­ren rig­tig ger­ne vil ha­ve, at vi slut­ter i top-10. Ud­over det vil vi ba­re ger­ne slut­te så højt som mu­ligt,« lød det fra Jakob Mi­chel­sen, der ud­dy­be­de: Vi kon­sta­te­rer, at når vi yder en god pra­e­sta­tion, er vi som re­gel ta­et på de tre po­int så­dan, at målsa­et­ning og bud­get må ha­en­ge sam­men. Så­dan er det og­så her. Det go­de er, at en­gang imel­lem over­ra­sker de små de sto­re. Det gjor­de vi og Lei­ce­ster sid­ste år. Men det be­ty­der jo ik­ke, at Lei­ce­ster vin­der Pre­mi­er Le­ague igen i år.« Har fun­det me­lo­di­en Ef­ter en start på sa­e­so­nen, hvor su­per­liga-re­sul­ta­ter­ne blev fla­e­sket lidt til for­del for kva­li­fi­ka­tions­kam­pe­ne til Eu­ro­pa Le­ague, har søn­derjy­der­ne igen fun­det me­lo­di­en i den hjem­li­ge liga. Hol­det er nu ube­sej­ret i fem kam­pe i Su­per­liga­en – og i de se­ne­ste to er det ble­vet til fuld ge­vinst. Det er der en na­tur­lig for­kla­ring på.

»Vi er kom­met ind i et nor­malt kamp­pro­gram – det er den stør­ste del af for­kla­rin­gen,« for­tal­te Jakob Mi­chel­sen.

»Vi har he­le ti­den sagt, at vi godt vid­ste, at det eu­ro­pa­ei­ske even­tyr vil­le ko­ste. Ind­til 1. sep­tem­ber spil­le­de vi alt­så dob­belt så man­ge kam­pe som de fle­ste af vo­res kon­kur­ren­ter. Men nu er vi kom­met ind i en nor­mal ga­en­ge igen, og vi kon­sta­te­rer, at når vi yder en god pra­e­sta­tion, er vi som re­gel ta­et på de tre po­int.«

Søn­derjy­ske lig­ger pt. på Su­per­liga­ens 10. plads – tre po­int fra en top6-pla­ce­ring, der til vin­ter ud­lø­ser me­dal­je-slut­spil.

Se tal på he­le su­per­ligarun­den på na­e­ste si­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.