Bjer­ring­bro over­ha­le­de Ka­det­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­sker­ne vandt 25-24 ef­ter en sta­erk an­den halv­leg, som slut­te­de dra­ma­tisk og med BSV i over­ha­en­gen­de fa­re for at smi­de det he­le over bord i de sid­ste mi­nut­ter.

Kam­pen var på for­hånd be­teg­net som en nøg­le­kamp, da de to hold på pa­pi­ret er reg­net som de to sva­ge­ste i den ot­te hold sto­re grup­pe, hvor­fra seks går vi­de­re, men det be­gynd­te skidt for de dan­ske ga­e­ster, som hur­tigt kom bag­ud 1-4. Et godt dansk co­me­ba­ck til 4-4 blev ef­ter­fulgt af fejl på stri­be, og Schaf­f­hau­sen kom igen for­an med tre mål. Der­ef­ter fulg­te en pe­ri­o­de med to mand i un­der­tal for BSV, så det var ac­cep­ta­belt, at ga­ester­ne kun­ne gå til pau­sen bag­ud 10-12.

I an­den halv­leg kom BSV for­an – for før­ste gang i kam­pen – med 1716, og kom og­så på 23-18.

Ka­det­ten ka­em­pe­de dog hårdt, og kom på 22-24, før BSV fik to mand smidt ud med kort tids mel­lem­rum med godt fi­re mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen. Sej­ren var plud­se­lig i fa­re.

BSV kom dog miraku­løst på 25-23 og holdt den stil­ling, til de blev fuld­tal­li­ge to mi­nut­ter før tid. Et mi­nut se­ne­re fik end­nu en dansk ud­vis­ning ner­ver­ne til at hop­pe igen, men schweizer­ne pro­du­ce­re­de først en re­du­ce­ring i sid­ste se­kund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.