DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske is­ho­ck­eysa­e­son sky­des i gang i af­ten, og skal man tro book­ma­ker­ne, bli­ver det som al­tid et op­gør mel­lem de jy­ske klub­ber.

Her­ning, Fre­de­riks­havn, Søn­derjy­ske og de for­sva­ren­de me­stre fra Es­b­jerg er nem­lig de fi­re klub­ber med la­ve­ste od­ds, men spør­ger man Od­dset­spil­ler­ne, får man et helt an­det svar.

Rung­sted har nem­lig få­et in­tet min­dre end 65 pro­cent af al­le ind­skud på spil­let om hvem der bli­ver dansk me­ster, hvil­ket er me­get mar­kant.

De fi­re guld­fa­vo­rit­ter kan der­i­mod kun møn­stre om­kring fem pro­cent af ind­skud­de­ne. Blandt de fi­re er Es­b­jerg og Her­ning sat me­re el­ler min­dre li­ge hos book­ma­ker­ne med od­ds om­kring fi­re gan­ge pen­ge­ne, mens Søn­derjy­ske og Fre­de­riks­havn beg­ge er at fin­de i od­ds mel­lem fi­re og fem gan­ge pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.