Va­len­cia vra­ger Laud­rup

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAPLØB OM TRAENERJOB Va­len­cia sat­ser på at få dis­pen­sa­tion til at ud­na­ev­ne Mar­ce­li­no Garcia Toral som ny tra­e­ner. Der­med bli­ver Mi­cha­el Laud­rup for­bi­gå­et, selv om dan­ske­ren i før­ste om­gang blev na­evnt som Va­len­cia-ejer Pe­ter Lims fa­vo­rit til det le­di­ge job. Mar­ce­li­no, som den 51-åri­ge tra­e­ner og­så er kendt som, var kort før sa­e­so­nens be­gyn­del­se tra­e­ner i Vil­lar­re­al, men han blev fy­ret al­le­re­de 10. au­gust, 10 da­ge in­den sa­e­so­nens før­ste kamp. Det span­ske fod­bold­for­bunds reg­ler fo­re­skri­ver, at man ik­ke kan va­e­re tra­e­ner i to klub­ber i Spa­ni­en i sam­me sa­e­son, men Va­len­cia vil for­sø­ge at få dis­pen­sa­tion – for­ment­lig med ud­gangs­punkt i, at sa­e­so­nen net­op ik­ke var be­gyndt, da Vil­lar­re­al valg­te at skil­le sig af med Mar­ce­li­no.

I før­ste om­gang er Salva­dor Gon­za­lez, og­så kal­det ’Voro’ ind­sat som mid­ler­ti­dig tra­e­ner i Va­len­cia, og han stod i spid­sen for hol­det, da man i af­tes tog imod op­ryk­ker­ne fra Ala­ves (ef­ter den­ne ud­ga­ves de­ad­li­ne, red.), som tid­li­ge­re har over­ra­sket ved at be­sej­re Bar­ce­lo­na på Camp Nou. Det er i øv­rigt fjer­de gang, at Voro over­ta­ger tøj­ler­ne mid­ler­ti­digt ef­ter en tra­e­ner­fy­ring i Va­len­cia.

Ra­diopro­gram­met ’El Lar­gu­ero’ på sta­tio­nen Ca­de­na SER ha­ev­der at vi­de, at Va­len­cia er klar til at ven­te på, at man får en dis­pen­sa­tion i for­hold til Mar­ce­li­no. Tra­e­ne­ren er i øv­rigt selv over­be­vist om, at han får grønt lys.

Det forta­el­ler El Lar­gu­ero på Twit­ter. Eje­rens fa­vo­rit Det lo­ka­le me­die, Su­per­depor­te, kon­sta­te­rer og­så, at sport­s­di­rek­tør Jesus Garcia Pi­tarch er i fuld gang med få en dis­pen­sa­tion på plads, så Mar­ce­li­no kan bli­ve an­sat som ny Va­len­cia-tra­e­ner.

Ons­dag fastslog El Mun­do Depor­ti­vo el­lers, at Va­len­cia hav­de tre em­ner på li­sten over mu­li­ge nye tra­e­ne­re. Ud­over Mar­ce­li­no var det Laud­rup og po­rtu­gi­se­ren An­dres Vil­las-Boas, som se­ne­st har va­e­ret i Ze­nit St. Pe­ters­borg. Og Laud­rup skul­le iføl­ge andre iagt­ta­ge­re stå sta­er­kt i bil­le­det og li­ge­frem va­e­re den sin­ga­po­re­an­ske klu­be­jer Pe­ter Lims fa­vo­rit til at få job­bet.

Over for Ek­stra Bla­det af­vi­ste Laud­rup selv at gå ind i spe­ku­la­tio­ner i, om han skul­le va­e­re i spil til job­bet, men nu ser det alt­så ud til, at dan­ske­ren må fort­sa­et­te med tjan­sen som eks­pert­kom­men­ta­tor hos beIN Sports, mens Mar­ce­li­no står til at få job­bet i Va­len­cia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.