En halv mia. blev det al­li­ge­vel til

BT - - NYHEDER -

FLOP an­den vej. En del af det psy­ko­lo­gi­ske spil er nem­lig at sa­et­te pri­sen, så ak­tien sti­ger på den før­ste dag og der­med sik­rer en god forta­el­ling om Nets. Ken­der ik­ke ind­købspri­sen Nets top­chef Bo Nils­son går nu langt­fra tom­ha­en­det hjem. Iføl­ge Ber­ling­s­ke vil­le Bo Nils­sons an­del i fir­ma­et nem­lig va­e­re 679 mio. kr. va­erd, hvis Nets gik på bør­sen med en va­er­di på 32 mia. kr. Fre­dag mor­gen var va­er­di­en dog en smu­le la­ve­re, nem­lig 30. mia. kr., men der­for kan top­che­fen sta­dig gla­e­de sig over godt en halv mil­li­ard ek­stra på ki­ste­bun­den - selv om nog­le af dem for­ment­lig sta­dig står i Nets-ak­tier. Pra­e­cis hvor me­get di­rek­tø­ren har få­et ud af børsno­te­rin­gen, er sva­ert at reg­ne ud.

»Vi ken­der ik­ke købspri­sen, han i sin tid be­tal­te, hvor man­ge ak­tier han har solgt i lø­bet af da­gen, og om han evt. har lånt pen­ge til kø­bet og der­med og­så har nog­le ren­ter, der skal modreg­nes,« si­ger Per Han­sen, in­ve­ste­rings­ø­ko­nom hos Nord­net og for­kla­rer at det er nog­le af de for­hold, der gør reg­ne­styk­ket kom­pli­ce­ret. Hol­der lav pro­fil Selv har Bo Nils­son for­søgt at hol­de lav pro­fil om sin egen ge­vinst ved børsno­te­rin­gen. Iføl­ge Per Han­sen hand­ler det dels om, at han øn­sker at hol­de fo­kus på for­ret­nin­gen og ik­ke sig selv som pri­vat­per­son og dels om, at vi bor i et land, hvor man helst ik­ke skal eje me­get me­re end an­dre.

På trods af den per­son­li­ge ge­vinst har ho­ve­per­so­nen dog langt­fra ta­enkt sig at hvi­le på laur­ba­er­re­ne:

»Jeg er glad for, at jeg har skabt et af­kast til Ad­vent og Bain. Jeg er selv­føl­ge­lig og­så glad for, at jeg har skabt et af­kast til mig selv, men det be­ty­der ik­ke, at jeg ik­ke kom­mer til­ba­ge man­dag mor­gen og ar­bej­der mindst li­ge så hårdt som før,« sag­de Bo Nils­son, da Ber­ling­s­ke in­ter­viewe­de ham i går mor­ges, in­den ak­tien dyk­ke­de og fe­sten fu­se­de ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.